Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o  wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 20 października 2020r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 82/5, arkusz mapy 1, stanowiącą grunty o  powierzchni 0,2597 ha, położoną w Goworowicach, w gminie Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, lekko pofałdowana, położona jest w centralnej części miejscowości w sąsiedztwie budynku dawnej szkoły, budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz gruntów rolnych. Teren działki obecnie jest nieogrodzony, porośnięty trawą oraz drzewkami i krzewami samosiejkami, posiada dostęp do energii elektrycznej, wody i kanalizacji. Działka posiada dostęp od strony północnej do drogi publicznej poprzez drogi transportu rolnego, będące własnością KOWR-u. Działka winna posiadać zabezpieczone prawo przejazdu i przechodu przez działkę nr 82/6 do drogi publicznej.

 

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice, zatwierdzonym uchwałą VI/51/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 15 maja 2019 r., poz. 1805, działka nr 82/5 zlokalizowana jest na obszarach oznaczonych symbolami: w części MU1 – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej z usługami a w części KDW1 – tereny dróg wewnętrznych.  Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 82/5 sklasyfikowana jest jako grunty orne RIIIa o pow. 0,0477 ha i S-RIIIa o pow. 0,2120 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z  2020 r. poz. 310 ze zm.).

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta o nr OP1N/00031759/5.

Ww. działka jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

                      

                        Cena wywoławcza nieruchomości: netto 32 100,00 zł

 

najwyższa cena osiągnięta   w  przetargu – 32 430,00 zł

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym  

Nabywcą nieruchomości został Pan Andrzej Gałgański zam. Goworowice

 

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się 23% stawką podatku VAT.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 21.10.2020 r. do 27.10.2020 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat