Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIE NR  100/2020

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 06.10.2020 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik.

§2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania
w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


 

Załącznik do Zarządzenia Nr  100/2020 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 06.10.2020 r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

               Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Kamiennik:

 

1.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kłodobok

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 98

Obręb: 0007

KW: nr OP1N/00038797/2

Powierzchnia nieruchomości: 0,2600 ha

  • Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1700 ha
  • Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, częściowo zabudowana
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: UGp,UK-1 - Teren istniejących usług z zakresu kultury / świetlica/ oraz projektowane uzupełnienie funkcji o program gastronomiczny. Podstawowe przeznaczenie funkcji kultury utrzymuje się bez zmian. Dopuszcza się rozbudowę w kierunku północnym dla potrzeb funkcji podstawowej oraz uzupełniającej gastronomicznej na ok. 20mk. Rozbudowa może mieć miejsce tylko w poziomie z zachowaniem geometrii dachu i wysokości obiektu wg. obecnego stanu; R - Teren istniejących użytków rolnych, jako przeznaczenie podstawowe głównie dla gruntów ornych, wraz z drogami dojazdowymi do tych terenów i drogami śródpolnymi. Istniejące przeznaczenie podstawowe terenu utrzymuje się bez zmian. Nakazuje się zachowanie i ochronę istniejącej zieleni śródpolnej. Dopuszcza się przeznaczenie do zalesienia części użytków rolnych, zgodnie z warunkami przepisów szczególnych. Dopuszcza się budowę małych zbiorników wodnych, służących potrzebom rolnictwa, realizowanych zgodnie z warunkami przepisów szczególnych. Dopuszcza się budowę nowych obiektów stanowiące składnik majątkowy istniejących zagród
  • Sposób zagospodarowania: na cele rolne
  • Termin zagospodarowania nieruchomości: do 3 lat
  • Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 68,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości
  • Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy
  • Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego
  • Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek

 

 

 

Ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej powyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69,     48-388 Kamiennik na okres 21 dni, od dnia 06.10.2020 roku do dnia 26.10.2020 roku a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.