Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o konkursie - pracownik socjalny

Załącznik Nr  6 do Regulaminu

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

........................   Pracownik  socjalny  ..........................................................................................

(nazwa stanowiska pracy)

................Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku ..................................................

( nazwa jednostki organizacyjnej)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko

został/a wybrany/a Pan/i ....Patrycja Tomala-Prażuch ................................................................

(imię i nazwisko)

zamieszkały/a ...... Szklary 97...............................................................................................

(miejsce zamieszkania)

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Patrycja Tomala-Prażuch spełniła wymagania, jakie określono w ogłoszeniu o naborze. Posiadana wiedza  i umiejętności rokują prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań.

 

 

 

Kamiennik, dnia 02.03.2011 r.                                                               Maria Urbańczyk

                                                                                              Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy                                                                                                        Społecznej w Kamienniku

 

 


 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Pracownik socjalny.

(nazwa stanowiska pracy)

Stanowisko pracy finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ø  Wymagania niezbędne:

1.      Obywatelstwo polskie.

2.      Dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończone studia          wyższe o specjalności praca socjalna, ukończone studia wyższe o specjalności         przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:      pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia,       socjologia, nauki o rodzinie.

3.      Podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej.

4.      Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

5.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

1.      Znajomość obsługi komputera i programów biurowych

2.      Znajomość zagadnień samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

3.      Znajomość założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szczególności Piorytet VII.

Ø  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

2.      Rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych.

3.       Kompletowanie dokumentacji warunkującej przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.

4.       Ustalanie form pomocy właściwych dla sytuacji osób ubiegających się o pomoc oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych.

5.       Realizacja kontraktów socjalnych.

6.      Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy.

7.       Prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielenie pomocy osobom i  rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku.

8.      Współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego.

9.      Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

10.  Wprowadzanie i przetwarzanie danych w sytemie informatycznym.

11.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika w ramach zajmowanego stanowiska. 

Ø  Wymagane dokumenty:

-  list motywacyjny,

-  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

-  oryginał kwestionariusza osobowego,

-  kserokopie świadectw pracy,

-  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na     

   stanowisku,

-  kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

-  oświadczenie o niekaralności,

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 15 czerwca  2010 r. do godz. …1200… pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 48-388 Kamiennik, ul.T.Kościuszki 2/3, tel. 774312300

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku”.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dniu 16.06.2010 r.o godz. 1000.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774312300.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej www.kamiennik.pl oraz na tablicy informacyjnej GOPS.   

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Kamiennik oraz oraz na tablicy informacyjnej GOPS przez okres jednego miesiąca.

Maria Urbańczyk

Kierownik GOPS w Kamienniku