Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Pracownik socjalny.

Ø       Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie. 
 2. Dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna, ukończone studia wyższe o specjalności  przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia,  socjologia, nauki o rodzinie.
 3. Podstawowa znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej. 
 4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.  
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

             Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość obsługi komputera i programów biurowych.  
 2. Znajomość zagadnień samorządu terytorialnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  
 3. Znajomość założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w szczególności Priorytet VII.

Ø      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1.  Rozeznanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy   społecznej, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych. 
 2. Kompletowanie dokumentacji warunkującej przyznanie świadczeń z pomocy społecznej.  
 3. Ustalanie form pomocy właściwych dla sytuacji osób ubiegających się o pomoc oraz  przygotowywanie decyzji administracyjnych. 
 4. Realizacja kontraktów socjalnych.   
 5. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw  życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy. 
 6. Prowadzenie pracy socjalnej jako działalności zawodowej mającej na celu udzielenie  pomocy osobom i  rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku.    
 7. Współpraca z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania skutków  negatywnych zjawisk społecznych, w tym zjawiska wykluczenia społecznego. 
 8. Skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy  społecznej.  
 9. Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Społecznego w ramach PO KL.  
 10. Wprowadzanie i przetwarzanie danych w systemie informatycznym.  
 11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika w ramach zajmowanego stanowiska.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Ø       Wymagane dokumenty:

-  list motywacyjny,

-  CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

-  oryginał kwestionariusza osobowego,

-  kserokopie świadectw pracy,

-  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na    

   stanowisku,

-  kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

-  oświadczenie o niekaralności,

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.              o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 25 lutego 2011 r. do godz. …1200… pod adresem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 48-388 Kamiennik, ul. T.Kościuszki 2/3, tel. 774312300

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku”.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamienniku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcom.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dniu 28.02.2011 r. o godz. 1000.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774312300.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej www.kamiennik.pl oraz na tablicy informacyjnej GOPS.   

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Kamiennik oraz oraz na tablicy informacyjnej GOPS przez okres jednego miesiąca.                                                                                Maria Urbańczyk

                                                                                                                                             Kierownik GOPS w Kamienniku