Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o  wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 14 września 2020r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 63, arkusz mapy 2, stanowiącą grunty rolne o obszarze 1,1300 ha, położona w Kłodoboku, gmina Kamiennik. Działka o nieregularnym kształcie, posiadająca dostęp do drogi publicznej powiatowej i do drogi transportu rolnego. Działka położona jest w północnej części miejscowości w sąsiedztwie gruntów rolnych, użytkowana jest rolniczo.

Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kamiennik nr III/10/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. działka nr 63 zlokalizowana jest na terenie użytków rolnych. Sposób zagospodarowania zgodny ze studium.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 63 sklasyfikowana jest jako grunty orne RIVa o pow. 0,7100 ha i RV o pow. 0,4200 h, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z  2020 r. poz. 310 ze zm.).

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta o nr OP1N/00038797/2.

Ww. działka posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III w księdze wieczystej).

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w ww. księdze wieczystej (Dział III) wpis nr 2 nie dotyczy działki nr 63, natomiast wpis nr 3 dotyczy działki nr 63.

                      

                        Cena wywoławcza nieruchomości: 38 200,00 zł

 

najwyższa cena osiągnięta   w  przetargu – 38 590,00 zł

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym  

Nabywcą nieruchomości został Pan Mateusz Bryk zam. Kłodobok

 

Do ceny ustalonej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 15.09.2020 r. do 21.09.2020 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.