Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 82/2020

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 9 września 2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kłodobok

 

            Na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Sołectwa Kłodobok, Wójt Gminy Kamiennik zarządza, co następuje:

 

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Kłodobok w terminie: 16 września 2020 r., godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Kłodoboku.

 

§ 2. Ustalam następujący porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania wiejskiego, stwierdzenie prawomocności zebrania.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Sołtysa.
  4. Zgłoszenie kandydatów na sołtysa.
  5. Przeprowadzenie głosowania: stwierdzenie wyboru Sołtysa
  6. Inne sprawy wniesione przez mieszkańców.
  7. Zamknięcie obrad.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. rady gminy i rolnictwa.

 

§ 4. Zarządzenie poddaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa, co najmniej na 7 dni przed datą wyznaczonego zebrania wiejskiego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w Urzędzie Gminy Kamiennik i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik: http://bip.kamiennik.pl

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                          Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                         /-/ Kazimierz Cebrat