Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamiennik

 

                                                                                                                                  Załącznik

                                                                                                                                  do zarządzenia Nr 2/09

                                                                                                                                  Wójta Gminy Kamiennik

                                                                                                                                  z dnia  7 stycznia 2009. w sprawie ustalenia                      

                                                                                                                                  naboru na wolne stanowiska urzędnicze

 

 

 

 

 

 

Regulamin

naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w Urzędzie Gminy Kamiennik

 

 

 

               Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiskach urzędniczych  w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy. Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy Kamiennik na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych i obsługi.

 

 

Rozdział I

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze

 

§ 1

 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Wójt w oparciu o wniosek    sekretarza gminy o wszczęcie naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Sekretarz gminy przedkłada do akceptacji Wójta projekt opisu  wakującego stanowiska , który winien zawierać:

a)      dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków,

b)      określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności        i predyspozycji kandydata na wakujące stanowisko pracy,

c)      inne dane określające indywidualny charakter stanowiska pracy.

 1.   Akceptacja projektu opisu stanowiska oraz zgoda Wójta powodują rozpoczęcie

        procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

 

Rozdział II

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 2    

 1. Komisję Rekrutacyjną powołuje Wójt w drodze zarządzenia.
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:

a)      Wójt lub osoba przez niego upoważniona,

b)      Sekretarz gminy jako osoba wnioskująca o zatrudnienie,

c)      Pracownik kadr będący równocześnie sekretarzem komisji.

 1. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko pracy.

 

 

 

Rozdział III

Etapy naboru na wolne stanowisko urzędnicze

 

§ 3  Ustala się następujące etapy naboru na wolne stanowiska urzędnicze:

 

 1. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy,
 2. przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,
 3. wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych,
 4. ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
 5. końcowa selekcja kandydatów w formie rozmowy kwalifikacyjnej,
 6. sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy,
 7. ogłoszenie wyników naboru,
 8. podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.

 

 

Rozdział IV

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

 

§ 4

 1. Informację o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ogłasza Wójt Gminy Kamiennik w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej     Urzędu Gminy Kamiennik.
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

a)      adres Urzędu Gminy Kamiennik,

b)      określenie stanowiska urzędniczego,

c)      określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie          z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne,           a które dodatkowe,

d)      wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,

e)      wskazanie wymaganych do złożenia dokumentów,

f)        określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 1. Ogłoszenie o naborze będzie umieszczone w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie

Gminy przez  okres nie krótszy niż 10 dni kalendarzowych począwszy od dnia publikacji.

 

 

Rozdział V

Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

 

§ 5

 1. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą   być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
 2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

a)       list motywacyjny,

b)      życiorys – curriculum vitae,

c)       kserokopie świadectw pracy stwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy,

d)      kserokopie dyplomów  potwierdzających wykształcenie, oraz zaświadczeń      o ukończonych kursach, szkoleniach,

e)       oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, jak również oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

f)        oryginał kwestionariusza osobowego.

 

 

Rozdział VI

Analiza dokumentów aplikacyjnych - wstępna selekcja kandydatów 

 

§ 6

 1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
 2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję Rekrutacyjną

      z aplikacjami składanymi przez kandydatów.

 1. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji

       z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu.

 1. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym
 2. Listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu

     o naborze sporządza się w porządku alfabetycznym.

6. Wzór listy kandydatów stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

7. Lista o której mowa w ust.5 nie podlega ogłoszeniu w BIP i na tablicy ogłoszeń

   Urzędu Gminy Kamiennik

 

 

Rozdział VII

Informacja o kandydatach zgłoszonych do naboru

 

§ 7

 1. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
 2. Wzór informacji o liczbie zgłoszonych kandydatów stanowi załącznik nr 3

     do regulaminu.

 

 

Rozdział VIII

Wybór kandydatów

 

§ 8

 1. Wyboru dokonuje się po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami. Dopuszcza się przeprowadzenie testu pisemnego.
 2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu                   z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
 3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się w sposób pozwalający między innymi zbadać:

a)      predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

b)      posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiska pracy określonego w naborze,

c)      doświadczenia zawodowe kandydata,

 1. Rozmowę kwalifikacyjną i test przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
 2. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy i testu przyznaje kandydatowi punkty w skali od 0 do 10.

 

Rozdział IX

Ustalenie wyników naboru

 

§ 10  Komisja Rekrutacyjna wybiera najlepszego kandydata po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, biorąc również pod uwagę ilość zdobytych punktów.

 

Rozdział  X

Sporządzanie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

 

§ 11

1.               Po zakończeniu procedury naboru sekretarz Komisji Rekrutacyjnej sporządza protokół.

2.               Protokół zawiera w szczególności:

a)      określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według poziomu spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze,

b)      liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne,

c)      informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,

d)      uzasadnienie dokonanego wyboru,

e)      skład Komisji.

3.               Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.

 

Rozdział XI

Podjecie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy

 

§ 12 Po przedstawieniu przez Komisje Rekrutacyjną protokołu postępowania rekrutacyjnego

 ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia kandydata podejmuje Wójt .

 

Rozdział XII

Informacja o wynikach naboru

 

§ 13

1.               Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy przez okres co najmniej 3 miesięcy.

2.               Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

a)      adres Urzędu Gminy kamiennik

b)      określenie stanowiska urzędniczego,

c)      imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego zamieszkania,

d)      uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nierozstrzygnięci naboru na stanowisko.

3.               Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych          w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 stosuje się odpowiednio.

4.               Wzór informacji o wyniku naboru stanowi załącznik nr 5 do regulaminu

 

Rozdział XIII

Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

 

§ 14

1.      Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2.      Dokumenty aplikacyjne osób, które procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie     z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3.      Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

§ 15   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).