Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, Karłowice Wielkie oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Goworowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi:

  • , do którego sporządzenia Rada Gminy Kamiennik przystąpiła uchwałą nr XXXVII/205/18 z dnia 10 maja 2018 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
  • Karłowice Wielkie, do którego sporządzenia Rada Gminy Kamiennik przystąpiła uchwałą nr V/48/19 z dnia 5 marca 2019 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

oraz

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Goworowice, do którego sporządzenia Rada Gminy Kamiennik przystąpiła uchwałą nr XXXII/174/17 z dnia 19 października 2017 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą do publicznego wglądu w dniach od 12.08.2020 r. do 10.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 maja 69, 48-388 Kamiennik, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamiennik, w menu przedmiotowym „Ogłoszenia”, w zakładce „Informacja publiczna”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.09.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 maja 69 , 48-388 Kamiennik, pokój nr 3, parter, o godz. 9.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 54 ust. 3 tejże ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kamiennik na adres: ul. 1 maja 69, 48-388 Kamiennik. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2020 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamiennik z siedzibą w Kamienniku, ul. 1 maja 69, kod pocztowy 48-388, adres e-mail: ug@kamiennik.pl, telefon: 77 4312135, reprezentowana przez Wójta Gminy Kamiennik;
  2. sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Kamiennik, to adres korespondencyjny: ul. 1 maja 69, 48-388 Kamiennik, adres e-mail: iod.urzad.kamiennik@netkoncept.pl;
  3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informujemy również o ograniczeniu prawa wynikającego z art. 15 ust. 1 lit. g RODO co do możliwości dostępu do informacji o źródle pozyskania danych osobowych.

Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych oraz ograniczenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem kamiennik.bip.net.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”, na stronie internetowej www.kamiennik.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie Administratora.

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat


PDFproj mpzp Chociebórz tekst.pdf (126,59KB)

PDFproj mpzp cz. wsi Chociebórz rys.pdf (392,35KB)

PDFprognoza ONŚ Chociebórz.pdf (11,47MB)

PDFproj zmiany mpzp Goworowice tekst.pdf (94,68KB)

PDFproj zmiany mpzp Goworowice rysunek.pdf (218,38KB)

PDFprognoza ONŚ Goworowice.pdf (615,53KB)

PDFprogn Goworowice - zal1.pdf (213,43KB)

PDFprogn Goworowice- zal2.pdf (317,26KB)

PDFproj mpzp Karłowice Wlk tekst.pdf (126,06KB)

PDFproj mpzp cz. wsi Karłowice Wlk rys.pdf (470,51KB)

PDFprognoza ONŚ Karłowice Wielkie.pdf (11,94MB)

DOCXklauzula inform o przetw danych osobowych.docx (18,70KB)