Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 161 Cieszanowice

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 27 lipca 2020 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 161, arkusz mapy 2, stanowiąca drogę dr o pow.  0,1500 ha, położona w Cieszanowicach, gmina Kamiennik. Działka położona jest we wschodniej części miejscowości w sąsiedztwie terenów rolniczych i lasu, znacznie jest oddalona od terenów zabudowanych, użytkowana jest rolniczo, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr OP1N/00038717/8. Działka położona jest we wschodniej części miejscowości w sąsiedztwie terenów rolniczych i lasu, znacznie jest oddalona od terenów zabudowanych, użytkowana jest rolniczo. W ewidencji gruntów i budynków działka nr 161 sklasyfikowana jest jako drogi o pow. 0,1500 ha, gdzie nie stanowi ona gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.);

Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kamiennik nr III/10/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. Działka nr 161 zlokalizowana jest na terenie użytków rolnych (droga transportu rolnego). Sposób zagospodarowania zgodny ze studium.

Ww. działka posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III). Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038717/8 (Dział III) wpis nr 1 nie dotyczy działki nr 161, natomiast wpis nr 2 dotyczy działki nr 161, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Cena  wywoławcza  nieruchomości (netto): 21 450,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)

najwyższa  cena  osiągnięta   w  przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

nabywca  nieruchomości  – I przetarg  zakończył się wynikiem negatywnym  

 

Do ceny ustalonej w przetargu nie dolicza się podatku VAT.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 28.07.2020 r. do 03.08.2020 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat