Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o naborze - podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów w referacie finansowym

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

WÓJT GMINY KAMIENNIK

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – urzędnicze

w Urzędzie Gminy Kamiennik z siedzibą w Kamienniku ul. 1 go Maja 69

 

                   podinspektor ds. wynagrodzeń i stypendiów

                               w Referacie finansowym 

          

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie

b)      wykształcenie:  wyższe

c)      wymagany profil (specjalność): finanse i bankowość, finanse i rachunkowość, rachunkowość

d)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

e)      niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie

f)        nieposzlakowana opinia

g)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      doświadczenie  zawodowe na pokrewnych stanowiskach, z zakresu księgowości

b)      umiejętności zawodowe: obsługa programu Płatnik, programu kadrowo-płacowego, znajomość przepisów z zakresu ustalania podstaw wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz pracy i FGŚP, znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie rozliczenia składek, znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, obsługa komputera  (pakiet Office)

c)      kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

 

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

a)      prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,

b)      sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie i umowę o dzieło oraz list prowizji i ryczałtów sołtysów,

c)      sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z przekazywanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych,

d)      prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pracowników ,

e)      sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych do ZUS,

f)        sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach pracowniczych,

           k)   prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów socjalnych    .

 

4. Wymagane dokumenty:

a)      list motywacyjny

b)      curriculum  vitae

c)      kwestionariusz osobowy

d)      kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie, kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

e)      kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

f)        opinie, referencje

g)      oświadczenie o  posiadaniu pełni praw publicznych

h)      oświadczenie  o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Druk kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej i  w Urzędzie Gminy w Kamienniku ul. 1go Maja 69 ( pok. nr 9).

.

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kamienniku jest opublikowany w BIP ( www.bip.kamiennik.pl )

 

Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawczą trwającą nie dłużej niż 3 miesiące. Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. wynagrodzeń i stypendiów w  Referacie finansowym” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Kamienniku ul. 1 go Maja 69 pok. 9 w terminie  do dnia  19 października  2009r. do godz. 1500.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.      

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Kamienniku ul. 1 go Maja 69.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,CV(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ).

 DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sięo zatrudnienie.doc (36,50KB)