Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 88/2 Ogonów

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o  wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbyły się w dniu 27 lipca 2020r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowej obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 88/2 arkusz mapy 1, stanowiąca grunty orne i grunty rolne zabudowane o obszarze 0,1513 ha, położona w Ogonowie, gmina Kamiennik, dla której prowadzona jest  księga wieczysta o nr OP1N/00038795/8. Działka o regularnym kształcie, posiadająca (od jej granicy południowo zachodniej) dostęp do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Działka położona jest w centralnej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości rolnych i gruntowych zabudowanych. Od zachodu i południa działka graniczy z terenami rolnymi, od północy i wschodu z terenami gruntowymi zabudowanymi. Na przedmiotowej działce znajdują się ruiny w postaci murów z cegły dawnego obiektu wchodzącego zespołu budynków gospodarczych i spichlerza, które wymagają rozbiórki i uprzątnięcia terenu na koszt Nabywcy.

Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Ogonów (uchwała Rady Gminy Kamiennik nr XXX/176/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. ogłoszona w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 16 z dnia 11 marca 2005 r.: MNp- teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; RM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 88/2 sklasyfikowana jest jako grunty orne RIIIa o pow. 0,0800 ha i grunty rolne zabudowane Br-RIIIa o pow. 0,0713 ha, gdzie nie stanowią one gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

W/w działka nie posiada żadnych obciążeń i zobowiązań.

 

Cena  wywoławcza  nieruchomości : 36 500,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100)

najwyższa  cena  osiągnięta   w  przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

nabywca  nieruchomości  – przetarg  zakończył się wynikiem negatywnym  

 

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 28.07.2020 r. do 03.08.2020 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat