Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus

Protokół z wyboru ofert dotyczących zapytania ofertowego z dnia 16.07.2020 r.

Zakup i dostawa komputerów przenośnych (laptopów) 15szt. wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, NIP: 753-23-85-323

  • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu ”działania1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła –wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego .

II.SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP Zamawiającego 16.07.2020 r..

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Proces wyboru Wykonawcy przeprowadzono w oparciu o zasadę przejrzystej i uczciwej konkurencji

IV.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferty należało składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

.2.Termin składania ofert minął w dniu 22.07.2020r. o godz.15.00.

V. WYŁONIENIE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyłonienie najkorzystniejszej oferty odbyło się 24.07.2020r. o godz. 10:00w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.

Do upłynięcia terminu przewidzianego w zapytaniu ofertowym wpłynęło 10  ofert.

Do realizacji zadania wybrano ofertę złożoną przez :

iCOD.pl Sp. z o.o.

ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała

wartość zamówienia- 38 117,70 zł brutto

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


Odpowiadając na zapytania informuję, że pakiet biurowy Microsoft Office ma mieć licencję wieczystą od wersji Home&Student, Standard wzwyż.


 

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła Plus.

 

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu ”działania

1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji

projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

w systemie kształcenia zdalnego.

 

 

 

I.  ZAMAWIAJĄCY
     Gmina Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, NIP: 753-23-85-323.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

     1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych (laptopów) 15 szt. wraz

z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym.

         Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

     2. Przedmiot umowy Wykonawca musi dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu do siedziby Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    1. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.    

    2. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

    1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

    2. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

    3. Zaoferowaną cenę należy podać jako całkowitą brutto i stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.

    4. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty wykonania zamówienia.

    5. Oferta powinna zawierać wypis z rejestracji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności lub KRS.

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

    1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 dni od podpisania umowy.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

    1. Oferta powinna być dostarczona do Urzędu Gminy Kamiennik za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres:  do dnia 22.07.2020 r., do godz.15.00.

    2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 24.07.2020 r.

    3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

    4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

    5. Osoba do kontaktu: Bogusława Zapotoczna-Pajak, tel. 77/4312 196 , ug@kamiennik.pl

VII. OCENA OFERT

        Cena – 100%. Kryterium oznacza najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotowej usługi.

VIII.  ZASADY WYBORU WYKONAWCY

    1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

    2. Postępowanie stanowi zobowiązania po stronie Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie, jak również pomimo złożenia ofert nie podpisać umowy z żadnym z oferentów – w obu przypadkach bez podawania przyczyny.

 

                                                                                                  Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                       Kazimierz Cebrat


DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia.docx (13,90KB)

DOCXZałącznik nr 2 do ogłoszenia.docx (14,84KB)


PDFZałącznik nr 1 do ogłoszenia.pdf (227,99KB)

PDFZałącznik nr 2 do ogłoszenia.pdf (217,12KB)