Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIE NR 64/2020

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 07.07.2020 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik. 

§ 2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. mieniem komunalnym i działalności gospodarczej Urzędu Gminy Kamiennik.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do Zarządzenia Nr 64/2020 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 07.07.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(
tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Goworowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 82/5

Obręb: 0012- Goworowice

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00031759/5

Powierzchnia działki: 0,2597 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 82/5, arkusz mapy 1, stanowiąca grunty orne RIIIa o pow. 0,0477 ha i S-RIIIa o pow. 0,2120 ha, położona w Goworowicach, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, lekko pofałdowana, położona jest w centralnej części miejscowości w sąsiedztwie budynku dawnej szkoły, budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz gruntów rolnych. Teren działki obecnie jest nieogrodzony, porośnięty trawą oraz drzewkami i krzewami samosiejkami, posiada dostęp do energii elektrycznej, wody i kanalizacji. Działka posiada dostęp od strony północnej do drogi publicznej wojewódzkiej poprzez drogi transportu rolnego, będące własnością KOWR-u. Działka winna posiadać zabezpieczone prawo przejazdu i przechodu przez działkę nr 82/6 do drogi publicznej.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice, zatwierdzonym uchwałą VI/51/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 15 maja 2019 r., poz. 1805, działka nr 82/5 zlokalizowana jest na obszarach oznaczonych symbolami: w części MU1 – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej z usługami a w części KDW1 – tereny dróg wewnętrznych.  Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Cena nieruchomości: netto 32 100,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 20.08.2020 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
 • nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
 • Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.
 1. Goworowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 82/6

Obręb: 0012

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00031759/5

Powierzchnia działki: 0,1130 ha

Powierzchnia użytkowa budynku: 375,60 m2

Adres: Goworowice nr 52, 48-388 Kamiennik

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa stanowi tereny mieszkaniowe B o pow. 0,1130 ha i położona jest w Goworowicach, w gminie Kamiennik. Działka posiada regularny kształt i położona jest w centralnej części miejscowości w sąsiedztwie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej, terenów niezabudowanych oraz gruntów rolnych. Teren działki obecnie jest nieogrodzony, częściowo utwardzony, częściowo porośnięty trawą, posiada dostęp do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i ma dostęp od strony południowej do drogi publicznej (działka nr 273).

Działka nr 82/6 zabudowana jest budynkiem po byłej szkole (Goworowice nr 52), dwukondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 375,60 m2, zlokalizowanym w zabudowie wolnostojącej. Budynek byłej szkoły został wybudowany przed 1939 r. i wyposażony jest w następujące instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną.

 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Goworowice, zatwierdzonym uchwałą VI/51/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 30 kwietnia 2019 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 15 maja 2019 r., poz. 1805, działka nr 82/6 zlokalizowana jest na obszarach oznaczonych symbolami: w części U1 – tereny zabudowy usługowej a w części KDW1 – tereny dróg wewnętrznych.  Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Cena nieruchomości: netto 134 300,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 20.08.2020 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
 • nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
 • Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 07.07.2020 r. do 27.07.2020 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej - Nowiny Nyskie, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.