Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik

Kamiennik, dnia 18.06.2013 r.

ZP. 271.2.2013.MK

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529) informuję, iż w postępowaniu dot. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych                                i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennikzostała wybrana oferta wykonawcy                              - Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Krapkowicach, ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice (oferta nr 2) z ceną korzystną dla zamawiającego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 punktów w ostatecznej ocenie punktowej (w kryterium najniższa cena = 100%).

 

             STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH, WAŻNYCH OFERT

 

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy oraz adres

Liczba punktów

w kryterium cena=100%

 

 

1

 

Zakład Usług Komunalnych

w Ziębicach spółka z o.o.

ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice

 

 

 

55

 

 

2

 

 

Veolia Usługi dla Środowiska S.A.

Oddział w Krapkowicach,

ul. Piastowska 38

47-303 Krapkowice

 

 

100

 

 

 

3

 

 

P.H.U. Komunalnik  Sp. z o.o.

Prudnik 48-200, ul. Zamkowa 2

 

 

91

 

 

 

            Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą będzie mogła być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

            Dziękuję za przygotowanie i dostarczenie oferty.

 

 

                                                                                  WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                                          /-/ Kazimierz Cebrat

 


 

Z M I A N A

 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

           

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Nr 113,poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz.

143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101,1271

 i 1529), dokonuje się następującej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

- W punkcie IV Obowiązki zamawiającego i wykonawcy przed rozpoczęciem i w

trakcie realizacji zamówienia.

Usuwa się ppkt 6

„ Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług dodatkowych na wniosek Właściciela nieruchomości w zakresie odbioru dodatkowych ilości odpadów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych”.

 


 

Z M I A N A

 

 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

           

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Nr 113,poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz.

143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101,1271

 i 1529), dokonuje się następującej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

- W punkcie X.3 ZAWARTOŚĆ OFERTY

 

JEST:

 

 1. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, wg wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami,:

Załącznikami do oferty są:

a)                  stosowne Pełnomocnictwo(a) - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

b)                  dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami punktu VI niniejszej SIWZ.

c)                  zaparafowany projekt umowy.

 

      Nie później niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane. Zastrzeżone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

 

WINNO BYĆ:

 

1. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, wg wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami,:

Załącznikami do oferty są:

 

      a) dowód wniesienia wadium (oryginał)

 

b) stosowne Pełnomocnictwo(a) - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

 

c) dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami punktu VI niniejszej SIWZ.

 

d) lista podmiotów należących do tej samej, co Wykonawca grupy kapitałowej - w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) w przypadku oświadczenia o tym, że dany Wykonawca należy do grupy kapitałowej – wzór listy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

 

e) zaparafowany projekt umowy.

 

      Nie później niż w terminie składania ofert, w odniesieniu do dokumentów zawierających informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane. Zastrzeżone informacje, powinny stanowić oddzielną część składanej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych.

 

 

 


 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  O  Z A M Ó W I E N I U

na usługę dot.

 

Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 10.06.2013 r.  r.                                                                                                                                       Numer ogłoszenia: 221324 - 2013;

Informacja o zmienianym ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:                                                                      Nr ogłoszenia: 220922 – 2013, data zamieszczenia: 07.06.2013 r.

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, woj. opolskie, tel. 077 4312110, 4312196, fax. 077 4312196.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający dokona oceny spełnienia ww warunku na podstawie złożonego wykazu dot. wykonanych lub wykonywanych usług, o których mowa wyżej oraz na podstawie oświadczenia zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania ww warunku, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonywał usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych do miejsca ich zagospodarowania na terenie gminy liczącej minimum 5.000 mieszkańców. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww warunku na podstawie złożonego wykazu dot. wykonanych lub wykonywanych usług, o których mowa wyżej oraz na podstawie oświadczenia zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania ww warunku, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający winni spełniać następujące warunki a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), b) być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca winien spełniać następujące warunki a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), b) być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Zamawiający dokona oceny spełnienia ww warunku na podstawie złożonego oświadczenia zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania ww warunku, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

 

                                                                 WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                    Kazimierz Cebrat

 

 

 

 

 

 


 

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U

na usługę dot.

Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik

 

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 07.06.2013 r.

Numer ogłoszenia: 220922 - 2013

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, woj. opolskie, tel. 077 4312110, 4312196, faks 077 4312196.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamiennik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Kamiennik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamiennik, transporcie i przekazaniu odebranych odpadów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami - Nysa w Domaszkowicach wskazanej w Uchwale Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego. Usługa odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kamiennik obejmuje każdą ilość następujących rodzajów odpadów komunalnych: 1) odpady komunalne zmieszane i popiół od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych: 2) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny (u źródła) w podziale na surowcowe suche (tj. papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych itp.) oraz szkło (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99), a także odpadów selektywnych (SZKŁA) z miejsc ogólnodostępnych; 3) odpady zbierane w sposób selektywny w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz na zasadzie zbiórek akcyjnych tj. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne, mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związki chlorowcoorganiczne. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTĘPNE W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA STRONIE www.bip.kamiennik.pl.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-2, 90.53.30.00-2, 90.51.20.00-9, 90.50.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych). Miejsce i sposób wniesienia wadium. -w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 51 8872 0003 0017 5519 2000 0050 wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty. Termin wniesienia wadium. -wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, -wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, -wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający żąda spełnienia przez Wykonawców następujących warunków a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tzn. - posiadania wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Kamiennik, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) co najmniej w zakresie odpadów o kodach 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99, - posiadają ważne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 z późn. zm.) co najmniej w zakresie odpadów o kodach: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 16 01 03, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99 lub posiadają wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), - posiadają wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) prowadzonego przez marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez marszałka województwa, zgodnie z art. 235 ust. 2 ww. ustawy. Zamawiający dokona oceny spełnienia ww warunku na podstawie złożonego dokumentu odpisu z właściwego rejestru, oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, raz po sprawdzeniu Rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Kamiennik w zakresie posiadania wpisu Wykonawcy do ww rejestru. Ocena spełniania ww warunku, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia ww warunku na podstawie złożonego wykazu dot. wykonanych lub wykonywanych usług, o których mowa wyżej oraz na podstawie oświadczenia zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania ww warunku, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia ww warunku na podstawie złożonego wykazu pojazdów, narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych oraz na podstawie oświadczenia zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełniania ww warunku, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający dokona oceny spełnienia ww warunku na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na podstawie oświadczenia zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz oświadczenia, że osoby,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przepisami ustaw uprawnienia o Ocena spełniania ww warunku, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający winni spełniać następujące warunki a) posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), b) być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej, aneksem zaakceptowanym przez obie strony, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: - zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, - wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, - z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, - odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, - wprowadzenia zmian w stosunku do SIWZ w zakresie wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności a usprawnienia procesu realizacji zamówienia, - niezależnych od stron zmian organizacyjnych, dotyczących osób kluczowych dla realizacji przedmiotu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamiennik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
 Urząd Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69 48-388 Kamiennik pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69 48-388 Kamiennik pok. nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                    WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                    Kazimierz Cebrat 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Kuziemska, Violetta Przedwojewska
Data wytworzenia: 2013-06-07

 PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Mapy gminy.pdf (4,11MB)

DOCZałącznik nr 10 do SIWZ Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania Czystości na terenie gminy Kamiennik.doc (175,00KB)

DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.doc (60,50KB)

DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ - Formularz - lista podmiotów.doc (26,50KB)

DOCZałącznik Nr 7 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące uprawnień osób.doc (22,50KB)

DOCZałącznik Nr 6 do SIWZ - Formularz wykazu osób.doc (33,50KB)

DOCZałącznik Nr 5 do SIWZ - Formularz wykazu marzędzi i urządzeń technicznych.doc (32,00KB)

DOCZałącznik Nr 4 do SIWZ - Formularz wykazu wykon. usług.doc (33,00KB)

DOCZałącznik Nr 3 do SIWZ - Formularz oświadczenia - art. 24.doc (24,00KB)

DOCZałącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie na podstawie art. 22 ust.1.doc (24,00KB)

DOCZałącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc (35,00KB)

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).pdf (613,42KB)

PDFZałącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty własciwy.pdf (188,92KB)

PDFZapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (145,75KB)