Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary

 

 Kamiennik, dnia 13.05.2013 r.

ZP. 271.1.2013.MK

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529) informuję, iż w postępowaniu dot. „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary” została wybrana oferta wykonawcy HEILIT + WOERNER SP. Z O.O., Wysoka, Ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław (oferta nr 3) z ceną korzystną dla zamawiającego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 punktów w ostatecznej ocenie punktowej (w kryterium najniższa cena = 100%).

 

            Dodatkowo informuję o odrzuceniu oferty wykonawcy - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. 49-300 Brzeg, ul. Oławska 26a (oferta nr 2) w związku                 z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. niezgodność treści oferty z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – brak kosztorysu ofertowego dla części niekwalifikowanej.

            W związku z powyższym ofertę należało dodatkowo odrzucić powołując się na treść  art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, gdyż brak kosztorysu dla części niekwalifikowanej spowodował błędy w obliczeniu ceny oferty.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy oraz adres

Liczba punktów

w kryterium cena=100%

 

3

 

HEILIT + WOERNER Sp. z o.o.

Wysoka, Ul. Lipowa 5a,

52-200 Wrocław

 

 

100

1

Brukarstwo i Usługi Budowlane

Bis Wiesław

Konradowa 1A, 48-303 Nysa

 

87

            Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą będzie mogła być zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych

 

                                                                                  WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                                          /-/ Kazimierz Cebrat

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  O  Z A M Ó W I E N I U

na roboty budowlane

w przetargu na

„Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

we wsi Szklary”

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 22.04.2013 r. 

Numer ogłoszenia: 158302 - 2013;

Informacja o zmienianym ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych :

Nr ogłoszenia: 158054 – 2013 data zamieszczenia: 22.04.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, woj. opolskie, tel. 077 4312110, 4312196, fax. 077 4312196.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                       Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1.

·                       W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamiennik.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69 48-388 Kamiennik pok. nr 3.

·                       W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamiennik.pl (DOSTĘPNA OD 23 KWIETNIA 2013 r.) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69 48-388 Kamiennik pok. nr 3.

 

                                                                       WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                       /-/ Kazimierz Cebrat

 

 


 

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U

na roboty budowlane

dot. przetargu na

„Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych

we wsi Szklary”

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 22.04.2013  Numer ogłoszenia: 158054 - 2013;                                                                                                                                                                                                                              

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, woj. opolskie, tel. (77) 43 12 135         w. 13., fax. (77) 43 12 186.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych z istniejącej nawierzchni pospółkowo - tłuczniowej na nawierzchnię asfaltową na długości 485 mb we wsi Szklary Gmina Kamiennik..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: w PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU NIE JEST WYMAGANE WNIESIENIE WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia (na podst. art. 22 ust. 1) wg formuły spełnia - nie spełnia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia (na podst. art. 22 ust. 1) wg formuły spełnia - nie spełnia

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia (na podst. art. 22 ust. 1) wg formuły spełnia - nie spełnia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia (na podst. art. 22 ust. 1) wg formuły spełnia - nie spełnia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia (na podst. art. 22 ust. 1) wg formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamiennik.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69 48-388 Kamiennik pok. nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69 48-388 Kamiennik pok. nr 9..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

                                                                       WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                       /-/ Kazimierz Cebrat

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Kuziemska, Jarosław Kogus
Data wytworzenia: 2013-04-23

 

 

 DOCZałącznik Nr 7 do SIWZ - Formularz oświadczenia art. 24.doc (22,50KB)

DOCZałącznik Nr 6 do SIWZ Formularz oświadczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.doc (24,00KB)

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Projekt umowy.doc (54,00KB)

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót drogowych.pdf (126,64KB)

PDFZałącznik Nr 3 do SIWZ - Wyciąg z dokumentacji projektowej.PDF (3,50MB)

PDFZałącznik Nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót.PDF (3,92MB)

DOCZałącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.doc (34,00KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych we wsi Szklary.pdf (143,31KB)