Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach

 

Kamiennik, dnia 28.11.2012 r.

ZP.271.4.2012.MK

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 234, poz. 1386, i Nr 240, poz. 1429, z 2012 r. poz. 769 i 1109) informuję, iż w postępowaniu dot. Remontu budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach została wybrana oferta NR 6 wykonawcy Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Cukrownicza 6, 57-220 Ząbkowice Śląskie z ceną korzystną  dla zamawiającego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 punktów w ostatecznej ocenie punktowej (w kryterium najniższa cena = 100%).

 

            Dodatkowo informuję o odrzuceniu ofert następujących wykonawców:

 

1) OFERTA NR 2 - Firma Produkcyjno-Usługowa ALGET Aleksander Getinger,   ul. Piastowska 14, 48-385 Otmuchów - w związku z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - błędy w obliczeniu ceny oferty.

 

 

2) OFERTA NR 3 - Firma „ARKO” Handlowo-Usługowa Arkadiusz Łuczak, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Złotostocka 12 - w związku z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - błędy w obliczeniu ceny oferty.

 

3) OFERTA NR 15 - P.H.U. „WESTBUD” Zbigniew Urbańczyk, 48-385 Otmuchów,                ul. Różana 12 – w związku z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – błędy w obliczeniu ceny oferty.

 

4) OFERTA NR 16 - WOLBUD USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Dominik Wolski   48-370 Paczków, ul. Reymonta 2 - w związku z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – błędy w obliczeniu ceny oferty.

 

5) OFERTA NR 17 - USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Fryderyk Martyn, Ligota Wielka 26, 48-385 Otmuchów - w związku z art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – błędy w obliczeniu ceny oferty.

PUNKTACJA PRZYZNANA WAŻNYM OFERTOM

L.P.

Nr oferty

Nazwa (firma) wykonawcy oraz adres

Liczba punktów

w kryterium cena=100%

 

 

1

 

 

1

Zakład Remontowo-Budowlany

 i Betoniarski

mgr. inż. Czarnecki Wiesław

48-385 Otmuchów

ul. Krzywoustego

 

 

 

87,90

 

 

2

 

 

4

Przedsiębiorstwo budownictwa Handlowego i Usług „ROBKON”Robert Konieczny

Ul. Młynarska 21

54-220 Ząbkowice Śląskie

 

74,53

 

 

 

 

3

 

 

5

 

KURNATOWSKI

Stanisław Kurnatowski,

Joanna Kurnatowska

Spółka cywilna

48-300 Nysa, ul. Drzymały 32/5

 

77,02

 

 

 

4

 

6

Spółdzielnia Rzemieślnicza

ul. Cukrownicza 6

57-220 Ząbkowice Śląskie

 

100

 

 

 

5

 

 

7

AS-BUD

Szaweło Adam

48-303 Nysa

ul Makuszyńskiego 8

 

77,11

 

 

 

6

 

 

 

8

Z-BUD

Łukasz Zeman

48-300 Nysa,

ul. Dunikowskiego 27

 

91,88

 

 

 

 

 

7

 

 

 

9

Przedsiębiorstwo

 Usługowo-Handlowe

„ATRAU”

Jadwiga Flek

48-300 NYSA,

 ul. Grodkowska 9

 

83,13

 

 

 

 

8

 

 

 

10

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa – SRW

ul. Mostowa 24

                55-300 Środa Śląska

 

85,69

 

 

 

 

9

 

 

 

11

Zakład Remontowo-Budowlany

BED BUD Bednarz Damian

48-370 Paczków

                      ul. Różana 11

 

94,01

 

 

 

10

 

 

 

12

OLBUD II

Zakład budowlano-remontowy

Wojciech Sanak

52-319 Wrocław

Ul. Karmelkowa 65A

 

68,08

 

 

 

 

11

 

 

13

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Was Józef

ul. Wrocławska 51

                  49-200 Grodków

 

76,69

 

 

 

12

 

 

14

GW INFRASTRUKTURA

 Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 12 lok. 810

                    25-510 Kielce

 

76,37

 

 

           

 

            Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą będzie mogła być zawarta po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

                                                                                  WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                                          /-/ Kazimierz Cebrat

 

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

  O  Z A M Ó W I E N I U

na roboty budowlane

w przetargu na

„Remontu budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach”

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 30.10.2012 r.

Numer ogłoszenia: 424036 - 2012;

Informacja o zmienianym ogłoszeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych

: Nr ogłoszenia: 423306 – 2012 data zamieszczenia: 29.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, woj. opolskie, tel. 077 4312110, 4312196, fax. 077 4312196.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·                       Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1).

·                       W ogłoszeniu jest: www.bip.kamiennik.pl (dostępna od 30.11.2012 r.).

·                       W ogłoszeniu powinno być: www.bip.kamiennik.pl (dostępna od 30.10.2012 r.).

 

 

                                                                       WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                       /-/ Kazimierz Cebrat

 

 


  

UZUPEŁNIENIE

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

 

Dotyczy:  Przetargu na „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach”

 

 

 

         Ze względu na pominięcie w kosztorysie inwestorskim przez kosztorysanta robót malarskich wewnątrz budynku świetlicy - rozszerza się zakres robót w przedmiarze robót nr 1 o jedną pozycję KNR jak niżej:

 

 

Nr poz. KNR

Opis robót

Ilość, Jednostka

KNR 2-02

1505/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewn. podłoży gipsowych z gruntowaniem

              

               407,133 m2

 

 

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

 

Kazimierz Cebrat

 

 

 

 

 

 


 

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U

na roboty budowlane

dot.

„Remontu budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach

 

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 29.10.2012                                                                                                                                      Numer ogłoszenia: 423306 - 2012;                                                                                                                                                                                                                              

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kamiennik

Urząd Gminy , ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, woj. opolskie, tel. 077 4312110, 4312196, faks 077 4312196.

·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamiennik.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Goworowicach wraz z zagospodarowaniem terenu w zakresie podanym w przedmiarze robót nr 1 i 2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia (na podst. art. 22 ust. 1) wg formuły spełnia - nie spełnia

·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia (na podst. art. 22 ust. 1) wg formuły spełnia - nie spełnia

·                  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia (na podst. art. 22 ust. 1) wg formuły spełnia - nie spełnia

·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia (na podst. art. 22 ust. 1) wg formuły spełnia - nie spełnia

·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                               Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia (na podst. art. 22 ust. 1) wg formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                        

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kamiennik.pl (dostępna od 30.11.2012 r.)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69 48-388 Kamiennik pok. nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69 48-388 Kamiennik pok. nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

                                                                       WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                       /-/ Kazimierz Cebrat

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Kuziemska, Jarosław Kogus
Data wytworzenia: 2012-10-30

 

 

 PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Formularz oświadcz., że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia.pdf (30,79KB)

PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie na podst. art. 24.pdf (32,03KB)

PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie na podst. art. 22.pdf (33,36KB)

PDFZałącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (55,19KB)

PDFZałącznik nr 3 do SIWZ- Specyfikacja techniczna.pdf (113,43KB)

PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Przedmiar robót.pdf (2,96MB)

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.pdf (37,36KB)

PDFSIWZ - świetlica Goworowice.pdf (144,89KB)

PDFZapytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf (1,34MB)

PDFZapytania nr 2 do SIWZ.pdf (118,71KB)

PDFZapytania nr 3 do SIWZ.pdf (133,60KB)

PDFZapytania nr 4 do SIWZ.pdf (127,04KB)

PDFZapytania nr 5 do SIWZ.pdf (21,10KB)