Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 330

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o  wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 8 czerwca 2020r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

  1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 330, arkusz mapy 2, stanowiącą grunty orne o obszarze 0,6400 ha, położoną w Szklarach, gmina Kamiennik, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr OP1N/00038929/7. Działka o regularnym kształcie, położona we wschodniej części miejscowości, na terenie o pochyłym ukształtowaniu, posiadająca dostęp do drogi gminnej. Działka położona w sąsiedztwie terenów zabudowanych i leśnych. Działka porośnięta jest roślinnością trawiastą i pojedynczymi drzewami przy granicy zachodniej i południowej. Teren działki niezagospodarowany, bez ogrodzenia i nie trwały na nim żadne prace budowlane. W ewidencji gruntów i budynków działka nr 330 sklasyfikowana jest jako Bz- Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe o pow. 0,6400 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. Wsi Szklary, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kamiennik XXX/177/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 16 z dnia 11 marca 2005 r.  poz. nr 452, działka nr 330 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami: w części KDD -istniejące i projektowane drogi gminne publiczne o charakterze dojazdowym i obsługi terenów zabudowy oraz użytków rolnych a w części MNp – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ww. działka posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III). Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038929/7 (Dział III) nie dotyczą działki nr 330, będącej przedmiotem sprzedaży

              Cena wywoławcza nieruchomości: 55 000,00 zł (netto)

 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1 (oferent mimo wpłaconego wadium nie przystąpił do przetargu)

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1 (oferent nie wpłacił wadium w terminie)

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym  

 

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 09.06.2020 r. do 15.06.2020 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat