Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kłodobok

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi:

  • do którego sporządzenia Rada Gminy Kamiennik przystąpiła uchwałą nr V/47/19 z dnia 5 marca 2019 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 18.06.2020 r. do 17.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 maja 69, 48-388 Kamiennik, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamiennik, w menu przedmiotowym „Ogłoszenia”, w zakładce „Informacja publiczna”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 maja 69 , 48-388 Kamiennik, pokój nr 3, parter, o godz. 9.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 54 ust. 3 tejże ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kamiennik na adres: ul. 1 maja 69, 48-388 Kamiennik. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2020 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., informujemy:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamiennik z siedzibą w Kamienniku, ul. 1 maja 69, kod pocztowy 48-388, adres e-mail: ug@kamiennik.pl, telefon: 77 4312135, reprezentowana przez Wójta Gminy Kamiennik;
  2. sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Kamiennik, to adres korespondencyjny: ul. 1 maja 69, 48-388 Kamiennik, adres e-mail: iod.urzad.kamiennik@netkoncept.pl;
  3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informujemy również o ograniczeniu prawa wynikającego z art. 15 ust. 1 lit. g RODO co do możliwości dostępu do informacji o źródle pozyskania danych osobowych.

Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych oraz ograniczenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem kamiennik.bip.net.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”, na stronie internetowej www.kamiennik.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie Administratora.

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat


PDFPONS -Kłodobok.pdf (641,76KB)

PDFKłodobok PONS zal1.pdf (189,11KB)

PDFKłodobok PONS zal2.1.pdf (394,41KB)

PDFKłodobok PONS zal2.2.pdf (227,77KB)

PDFKłodobok PONS zal3.1.pdf (523,18KB)

PDFKłodobok PONS zal3.2.pdf (363,75KB)

PDFUchwała Kłodobok.pdf (95,16KB)

PDFKłodobok zał 1 do uchwały.pdf (373,66KB)

PDFKłodobok zał 2 do uchwały.pdf (216,52KB)