Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

Kamiennik dnia 2012.11.23

 

 

Ogłoszenie o rokowaniach

 

Zgodnie z rt.35 ust. 1 i 2, art.38, art.40, pkt. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.,

Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz.1600 i 1601 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 59, poz. 369) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 1218 ) Wójt Gminy Kamiennik ogłasza rokowania pisemne nieograniczone na sprzedaż:

Działki nr 336/2 o pow. 0,7113 ha zapisana w księdze wieczystej nr 49430 zabudowana budynkiem po byłej szkole podstawowej, dwukondygnacyjny murowany w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 424m2 położona w Szklarach. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy Kamiennik przeznaczona jest na mieszkanie socjalne, działalność rzemieślniczą bytową, usługę zdrowia i opieki społecznej. Dopuszcza się adaptację obiektu na budowę poziomą i pionową obiektu.

Cena wywoławcza 200 000 zł wysokość  zaliczki wynosi 20 000 zł

Sprzedaż nieruchomości w dwóch  przetargach ogłoszonych w dniach 25.10.2012 r. 20.11.2012 r.,  zakończyły się wynikiem negatywnym.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie w gotówce zaliczki najpóźniej do dnia

17 grudnia 2012r. przelewem na konto BS Otmuchów filia Kamiennik 51887200030017551920000050 oraz złożenie oferty

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, którego oferta została przyjęta, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom zaliczkę zwraca się po zamknięciu rokowań

nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia. Oferentowi, który uchyla się od  zawarcia umowy kupna wpłacona zaliczka przepada na rzecz sprzedającego. Nieruchomość jest zwolniona z opłat podatku VAT.

Koszty zawarcia aktu notarialnego i opłaty sądowe pokrywa nabywca

Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Szklary 114 ” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69 w terminie

19 grudnia 2012 r. do godz. 1500  .

Oferta powinna zawierać:

-          imię,  nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest  osoba prawna lub inny podmiot

-          oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń

-          datę sporządzenia zgłoszenia

-          określenie jakiej działki oferta dotyczy (podać numer działki i miejscowość)

-          kopię dowodu wpłaty zaliczki,

-          proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 21 grudnia 2012 r. o godz.900  w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.”

                       

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                              Kazimierz Cebra
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Wisła
Data wytworzenia: 2012-11-27