Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary 119/5

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o  wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 25 maja 2020r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowej obejmującej nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 119/5, arkusz mapy 2, stanowiąca grunty orne o obszarze 0,1000 ha, położona w Szklarach, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, wąska, posiadająca dostęp do drogi transportu rolnego. Działka położona jest w zachodniej części miejscowości w sąsiedztwie bazy rolniczej, sklepu ogólnospożywczego oraz terenów niezabudowanych, użytkowanych rolniczo.

Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. Wsi Szklary zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kamiennik XXX/177/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 16 z dnia 11 marca 2005 r.  poz. nr 452 działka nr 119/5 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem R – co oznacza teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z prawem zabudowy wyłącznie zagrodowej siedliskowej. Jako przeznaczenie podstawowe głównie dla gruntów ornych wraz z drogami dojazdowymi do tych gruntów. Podstawowe przeznaczenie terenu utrzymuje się bez zmian. Nakazuje się zachowanie i ochronę istniejącej zieleni śródpolnej. Dopuszcza się budowę małych zbiorników wodnych służących celom rolniczym oraz melioracyjnym.  Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 119/5 sklasyfikowana jest jako RIVb- grunty orne o pow. 0,1000 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.).

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta o nr OP1N/00038929/7.

Ww. działka posiada prawa związane z własnością (Dział I-SP w księdze wieczystej) oraz prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III w księdze wieczystej).

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w ww. księdze wieczystej (Dział I-SP, Dział III) nie dotyczą działki nr 119/4, będącej przedmiotem sprzedaży.

                        Cena wywoławcza nieruchomości : 3 500,00 zł (netto)

 

najwyższa cena osiągnięta   w  przetargu – 3 550,00 zł (netto)

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym  

Nabywcą nieruchomości został Pan Waldemar Łukanowski zam. Szklary

 

          Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 26.05.2020 r. do 01.06.2020 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat