Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIE NR 47/2020

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 05.05.2020 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik. 

§ 2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. mieniem komunalnym i działalności gospodarczej Urzędu Gminy Kamiennik.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2020 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 05.05.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(
tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Ogonów

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 88/2

Obręb: 0009- Ogonów

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038795/8

Powierzchnia działki: 0,1513 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 88/2, arkusz mapy 1, stanowiąca grunty orne i grunty rolne zabudowane o obszarze 0,1513 ha, położona w Ogonowie, gmina Kamiennik, posiadająca (od jej granicy południowo zachodniej) dostęp do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Działka o regularnym kształcie, posiadająca dostęp do energii elektrycznej i wody. Działka położona jest w centralnej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości rolnych i gruntowych zabudowanych. Od zachodu i południa działka graniczy z terenami rolnymi, od północy i wschodu z terenami gruntowymi zabudowanymi. Na przedmiotowej działce znajdują się ruiny w postaci murów z cegły dawnego obiektu wchodzącego zespołu budynków gospodarczych i spichlerza.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Ogonów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kamiennik XXX/176/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 16 z dnia 11 marca 2005 r. poz. nr 451, działka nr 88/2 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolami: w części MNp- teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; w części RM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 • Wartość nieruchomości: netto 36 500,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązującą stawka podatku VAT.
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 21.06.2020 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
 • Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do przetargu. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
 • Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kłodobok

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 63

Obręb: 0007- Kłodobok

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00038797/2

Powierzchnia działki: 1,1300 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 63, arkusz mapy 2, stanowiąca grunty orne RIVa o pow. 0,7100 ha i RV o pow. 0,4200 ha, położona w Kłodoboku, gmina Kamiennik. Działka o nieregularnym kształcie, posiadająca dostęp do drogi publicznej powiatowej i do drogi transportu rolnego. Działka położona jest w północnej części miejscowości w sąsiedztwie gruntów rolnych,  użytkowana jest rolniczo.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kamiennik nr III/10/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. działka nr 63 zlokalizowana jest na terenie użytków rolnych. Sposób zagospodarowania zgodny ze studium.

 • Cena nieruchomości: netto 38 200,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 21.06.2020 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).

 

 • dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038797/2. Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III).

Nr wpisu: 2

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe.

Treść wpisu: służebność przesyłu, ustanowiona odpłatnie, za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieoznaczony, na rzecz tauron dystrybucja spółka akcyjna z siedzibą w krakowie i następców prawnych tej spółki, bliżej określona w § 3 umowy ustanowienia służebności przesyłu Rep. A nr 346/2018 z dnia 02.02.2018r.

Przedmiot wykonywania: działki nr 78, 87/1 i 87/2.

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna, Kraków, 0000073321, 230179216.

Nr wpisu: 3

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe.

Treść wpisu: służebność przesyłu ustanowiona odpłatnie i na czas nieoznaczony, na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie i następców prawnych tej spółki , bliżej określona w § 3.1 umowy ustanowienia służebności przesyłu nr Rep. A: 2008/2018 z dnia 15.06.2018r.

Przedmiot wykonywania: działka nr 63.

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna, Kraków, 230179216.

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038797/2 (Dział III) wpis nr 2 nie dotyczy działki nr 63, natomiast wpis nr 3 dotyczy działki nr 63, będącej przedmiotem sprzedaży.

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

 • Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.
 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Cieszanowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 161

Obręb: 0003- Cieszanowice

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00038717/8

Powierzchnia działki: 0,1500 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 161, arkusz mapy 2, stanowiąca drogę dr o pow.  0,1500 ha, położona w Cieszanowicach, gmina Kamiennik. Działka położona jest we wschodniej części miejscowości w sąsiedztwie terenów rolniczych i lasu, znacznie jest oddalona od terenów zabudowanych, użytkowana jest rolniczo.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Działka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kamiennik nr III/10/06 z dnia 13 grudnia 2006 r. Działka nr 161 zlokalizowana jest na terenie użytków rolnych (droga transportu rolnego). Sposób zagospodarowania zgodny ze studium.

 • Cena nieruchomości: netto 21 450,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 21.06.2020 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).

 

 • dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest KW o nr OP1N/00038717/8. Nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III).

Nr wpisu: 1

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe.

Treść wpisu: prawo służebności przesyłu ustanowione na dz. nr 146 na okres 25 lat od dnia 1.11.2009 r. na warunkach bliżej określonych w § 3 umowy o ustanowienie służebności przesyłu .

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Ekoenergia Sp. z o.o., Jelenia Góra, 23119469500000.

Nr wpisu: 2

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe.

Treść wpisu: służebność przesyłu, ustanowiona odpłatnie, za jednorazowym wynagrodzeniem, na czas nieoznaczony, na rzecz Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie i następców prawnych tej spółki, bliżej określona w § 3 umowy ustanowienia służebności przesyłu Rep. A nr 346/2018 z dnia 02.02.2018r.

Przedmiot wykonywania: działki nr 129, 133/2, 134, 136, 161.

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna, Kraków, 0000073321, 230179216.

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038717/8 (Dział III) wpis  nr 1 nie dotyczy działki nr 161, natomiast wpis nr 2 dotyczy działki nr 161, będącej przedmiotem sprzedaży.

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

 • Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 05.05.2020 r. do 25.05.2020 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.