Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - 119/4 Szklary

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 7 kwietnia 2020 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 119/4, arkusz mapy 2, stanowiącej grunty orne o obszarze 0,1000 ha, położoną w Szklarach, gmina Kamiennik, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr OP1N/00038929/7. Działka o regularnym kształcie, wąska, posiadająca dostęp do drogi transportu rolnego. Działka położona jest w zachodniej części miejscowości w sąsiedztwie bazy rolniczej, sklepu ogólnospożywczego oraz terenów niezabudowanych, użytkowanych rolniczo. W ewidencji gruntów i budynków działka nr 119/4 sklasyfikowana jest jako RIVb- grunty orne o pow. 0,1000 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.);

Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. Wsi Szklary, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kamiennik XXX/177/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 16 z dnia 11 marca 2005 r.  poz. nr 452, działka nr 119/4 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem R – co oznacza teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z prawem zabudowy wyłącznie zagrodowej siedliskowej. Jako przeznaczenie podstawowe głównie dla gruntów ornych wraz z drogami dojazdowymi do tych gruntów. Podstawowe przeznaczenie terenu utrzymuje się bez zmian. Nakazuje się zachowanie i ochronę istniejącej zieleni śródpolnej. Dopuszcza się budowę małych zbiorników wodnych służących celom rolniczym oraz melioracyjnym.

Ww. działka posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III). Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038929/7 (Dział III) nie dotyczą działki nr 119/4, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

                          Cena  wywoławcza  nieruchomości: 4 500,00 zł (netto)

 

najwyższa  cena  osiągnięta   w  przetargu – brak

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

nabywca  nieruchomości  – I przetarg  zakończył się wynikiem negatywnym  

 

                        Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 08.04.2020 r. do 14.04.2020 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat