Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIE NR 29/2020

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

z dnia 24 marca 2020 roku

 

 

w sprawie sposobu określenia zasad zwrotu kosztów przewozu dziecka i ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego w przypadku zapewnienia transportu i opieki przez rodziców, opiekunów prawnych, osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem lub inne podmioty w przypadku powierzenia im przewozu dziecka przez rodziców oraz wzoru wniosku i umowy.

 

Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.  U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815)  oraz  art.  32  ust. 6,  art. 39 ust. 4,  art. 39a  ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo  oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź.zm.)), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Zarządzenie określa zasady zwrotu kosztów przewozu dziecka ucznia niepełnosprawnego, zwanego dalej „dzieckiem” w przypadkach określonych w art. 32 ust. 6 i 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z póź.zm.) z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego i innych ośrodków wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z póź.zm.), zwanych dalej „placówką”, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, przysługującego na zasadach określonych w zarządzeniu, rodzicom, opiekunom prawnym, osobom sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem, zwanych dalej opiekunami, w przypadku gdy zapewniają oni we własnym zakresie przewóz samochodem i opiekę oraz zasady zapłaty należności za przewóz dziecka w przypadku gdy opiekunowie powierzyli wykonywanie przewozu dziecka innemu podmiotowi.

 

§ 2.

Podstawą do zawarcia umowy o zwrot kosztów przewozu dziecka, której wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia, do dnia 20 sierpnia każdego roku. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być

zawierane się na podstawie niniejszego zarządzenia po ustaleniu przez Radę Gminy Kamiennik średniej ceny paliwa w gminie, zgodnie z Ustawą.

 

§ 3.

Zwrot kosztów przewozu oraz zapłata należności za przewóz dziecka przysługuje w wysokości obliczonej jako wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przewozu dziecka, która jest obliczana jako iloczyn kosztu jednorazowego przewozu, którego sposób obliczenia określa art. 39 a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z póź.zm.) oraz liczby dni obecności dziecka w placówce, w miesiącu podlegającemu rozliczeniu, w terminie nie później niż 14 dni od przedłożenia rachunku.

§ 4.

Liczbę dni obecności dziecka w placówce do której uczęszcza potwierdza opiekunowi dyrektor placówki, na rachunku, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia lub w odrębnym zaświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia, które inny podmiot, o którym mowa w § 1 załącza do faktury.

 

 

§ 5.

Dni nieobecności dziecka w placówce nie są objęte zwrotem kosztów przewozu, nie przysługuje za nie również zapłata należności za przewóz dziecka.

 

§ 6.

Zwrot kosztów przewozu oraz zapłata należności za przewóz dziecka następuje po przedłożeniu rachunku przez opiekuna lub faktury wystawionej przez inny podmiot.

 

 

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw oświaty.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Kamiennik
Kazimierz Cebrat


DOCXZałącznik nr 1 - umowa.docx (18,06KB)

DOCXZałącznik nr 2 - wniosek o zwrot kosztów.docx (18,77KB)

DOCXZałącznik nr 3 - rachunek.docx (13,30KB)

DOCXZałącznik nr 4 - zaświadczenie.docx (12,68KB)