Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIE NR 28/2020

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

z dnia 24 marca 2020 roku

 

w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych przez Gminę Kamiennik

 

Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz.  U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815)  oraz  art.  32  ust. 6,  art. 39 ust. 4 ustawy z  dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo  oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z póź.zm.)), zarządza się co następuje:

 

§ 1.

 

Zarządzenie określa sposób zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych przez Gminę Kamiennik.

§ 2.

 

1. Warunkiem objęcia dziecka/ucznia niepełnosprawnego bezpłatnym przewozem zorganizowanym do przedszkola, szkoły albo ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającym realizację wychowania przedszkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, oraz zorganizowanym przewozem powrotnym do miejsca zamieszkania dziecka/ucznia, następuje na podstawie wniosku wraz z wymaganymi do niego załącznikami, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnosprawnego.

2. Wniosek o przewóz zorganizowany należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik najpóźniej do 31 maja roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok szkolny objęty wnioskiem.

3. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu określonego w ust. 2.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw oświaty.

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat
 


DOCXZałącznik nr 1 - wniosek o transport zbiorowy.docx (20,87KB)