Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Nr 27/2020

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 20 marca 2020 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku

 

            Na postawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)   zarządzam co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert na realizację zadania publicznego:

„Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji”

 

w składzie:

  1. Anna Czaja– Przewodniczący
  2. Bogusława Zapotoczna – Pająk– Członek
  3. Jarosław Kogus – Członek
  4. Jan Skiba– Członek, przedstawiciel organizacji pozarządowej

 

§ 2

Zadaniem komisji konkursowej będzie ocena ofert z punktu widzenia ich kompletności i spełnienia warunków udziału w konkursie ofert oraz przedłożenie Wójtowi propozycji co do wyboru oferty.

 

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. obsługi Rady Gminy i rolnictwa.

 

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                              /-/ Kazimierz Cebrat