Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

 

      Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 34 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.):

 1. Zawiadamiam, że na wniosek Państwa Józefa i Elżbiety Bartoszuk, ul. Główna 29, 55-010 Św. Katarzyna zostało wszczęte postępowanie z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejących budynków gospodarczo- inwentarskich (chów drobiu) oraz zwiększenie obsady do 200 DJP. Realizowanego na działce/kach nr. ewid: 75/10, w obrębie Szklary.”
 2. Inwestycja, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r, Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), kwalifikowana jest jako zadanie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko § 3 ust. 1 pkt 102 (chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)).
 3. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Kamiennik.
 4. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
 5. Organem właściwym do dokonania uzgodnienia przed wydaniem decyzji jest organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.
 6. Organem właściwym do wydania opinii przed wydaniem decyzji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie.
 7. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o:
  • możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 Maja 69, pok. nr 1 od poniedziałku do piątku, w godz. 715- 1515,
  • możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 30 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 8. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Kamiennik przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku, na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kamienniku (http://bip.kamiennik.pl/) oraz w miejscu realizacji inwestycji.

 

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                             /-/ Kazimierz Cebrat