Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNIK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi: Chociebórz i Karłowice Wielkie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi:

 • Chociebórz, do którego sporządzenia Rada Gminy Kamiennik przystąpiła uchwałą nr XXXVII/205/18 z dnia 10 maja 2018 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
 • Karłowice Wielkie, do którego sporządzenia Rada Gminy Kamiennik przystąpiła uchwałą nr V/48/19 z dnia 5 marca 2019 r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekty w/w miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą do publicznego wglądu w dniach od 12.03.2020 r. do 10.04.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 maja 69, 48-388 Kamiennik, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamiennik, w menu przedmiotowym „Ogłoszenia”, w zakładce „Informacja publiczna”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.04.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 maja 69 , 48-388 Kamiennik, pokój nr 3, parter, o godz. 9.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 54 ust. 3 tejże ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kamiennik na adres: ul. 1 maja 69, 48-388 Kamiennik. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2020 r.

 

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat


PDFProjekt MPZP cz. wsi Chociebórz rys.pdf (392,35KB)

PDFProjekt MPZP cz. wsi Chociebórz tekst.pdf (98,59KB)

PDFProjekt MPZP części wsi Chociebórz - rysunek.pdf (392,35KB)

PDFProjekt MPZP części wsi Chociebórz - tekst.pdf (98,59KB)

PDFPrognoza ONŚ Chociebórz.pdf (11,47MB)

PDFProjekt MPZP cz. wsi Karłowice Wlk tekst.pdf (92,67KB)

PDFProjekt MPZP cz. wsi Karłowice Wlk rys.pdf (470,51KB)

PDFPrognoza ONŚ Karłowice Wielkie.pdf (11,94MB)


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamiennik z siedzibą w Kamienniku, ul. 1 maja 69, kod pocztowy 48-388 Kamiennik, adres e-mail: ug@kamiennik.pl, telefon: 77 431 21 35, reprezentowana przez Wójta Gminy Kamiennik;
 2. sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Kamiennik, to adres korespondencyjny:
  ul. 1 maja 69, 48-388 Kamiennik, adres e-mail: ug@kamiennik.pl;
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji;
 5. przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.