Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020

Zarządzenie Nr 11/ 2020
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020

Na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały Nr XI/58/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Ogłaszam konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020

 

§ 1.

Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje
w ramach ogłoszonego konkursu projektów

 

Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Kamiennik, w różnych dyscyplinach sportowych, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Kamiennik w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe.

Na realizację projektów w 2020 roku przeznacza się ogólną kwotę w wysokości 30.000,00 zł

 

§ 2.

Terminy realizacji projektów


Dofinansowanie udzielane przez Gminę Kamiennik na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje projekty realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2020 roku.

 

§ 3.

Warunki merytoryczne, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie

 

1. W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Kamiennik i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym
w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.

2. Projekt może być zrealizowany, jeżeli klub przystąpi w terminie do konkursu projektów i złoży w terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.

3. Klub zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji projektu.

4. Zakres realizacji projektu, szczegółowe warunki wydatkowania środków z dotacji i jej rozliczenia, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Kamiennik a klubem.

5. Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu sportu na terenie Gminy Kamiennik oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Kamiennik.

6.  Zgłoszony projekt powinien być możliwy do realizacji przez klub.

7. Projekt powinien w istotny sposób oddziaływać na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na wysokim poziomie.

 

§ 4.

Warunki finansowe, jakie powinien uwzględniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie

 1. Przedmiotem dotacji, stanowiącej do 98% ogółu kosztów zgłoszonego projektu, może być wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmującego pokrycie:
  • wydatków na realizację programów szkolenia sportowego,
  • wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego służącego uprawianiu sportu,
  • kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
  • kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  • wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
  • wydatków bieżących z tytułu utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,
  • wydatków z tytułu przygotowania i udziału klubu sportowego lub zawodnika
   w zawodach sportowych.
 2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
  • wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego,
  • transferu zawodnika pomiędzy klubami sportowymi,
  • zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone,
  • zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia.
 3. Wsparcie realizacji projektu oznacza dofinansowanie kosztów jego realizacji do 98%, przy czym wkład finansowy wnioskodawcy, na który mogą składać się środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł niż budżet Gminy Kamiennik, w tym wpłaty
  i opłaty od adresatów projektu, nie może być niższy niż 2% całkowitego kosztu realizacji projektu.
 4. Finansowy wkład własny wnioskodawcy pochodzący z jego środków finansowych, ewentualnych wpłat i opłat od adresatów projektu oraz z innych źródeł niż środki publiczne winien zostać udokumentowany na rachunku wnioskodawcy wskazanym do przekazania dotacji lub zaewidencjonowany w rejestrach kasowych.

5. W roku budżetowym klub sportowy w trybie niniejszego ogłoszenia o konkursie może otrzymać z budżetu Gminy Kamiennik dotację na więcej niż jeden projekt pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.

6. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach i w trybie niniejszego konkursu oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy Kamiennik na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

§ 5.

Terminy składania wniosków o udzielenie dotacji oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji wspierającej dany projekt, zwanych dalej wnioskiem, upływa 21 lutego 2020 r.

2. Wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2020– (nazwa projektu)”
i pieczątką nagłówkową klubu należy przesłać na adres: Urząd Gminy Kamiennik,
ul. 1 go Maja 69, 48-388 Kamiennik, lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik (pok. 9, w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 7:15 do 16:00, wtorek-czwartek od 7:15 do 15:15, piątek od 7:15 do 14:30). W kopercie może znajdować się wyłącznie jeden wniosek. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.

3. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/58/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Kamiennik w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje i dokumenty żądane przez Wójta Gminy Kamiennik w treści formularza.

4. Część II pkt. 6 wniosku wymienionego w ust. 3 (Zakładane rezultaty realizacji projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik) musi zawierać informacje na temat zakładanych, możliwych do osiągnięcia wyników sportowych
w 2020 r. na różnych szczeblach klas rozgrywkowych.

5. Do wniosku należy dołączyć:

 • statut klubu lub inny dokument określający przedmiot działalności klubu sportowego,
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących,
 • licencję lub inny dokument uprawniający do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
 • informację o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2019 na różnych szczeblach klas rozgrywkowych,
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników projektu,
 • kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt.

6. Wszystkie oryginały dokumentów i oświadczenia załączane do wniosku lub składane
w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Natomiast wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione.

7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

§ 6.

Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektów oraz tryb i forma wypłaty dotacji

 

 1. Otwarcie złożonych wniosków nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia następującego po upływie terminu przyjmowania wniosków, określonego w § 5 ust. 1 ogłoszenia.
 2. Złożone wnioski będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Kamiennik.
 3. Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski:
  • złożone po terminie,
  • złożone na innych drukach niż określone w § 5 ust. 3 ogłoszenia,
  • podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania klubu sportowego,
  • których braków formalnych nie usunięto w terminie,
  • dotyczące projektu, który nie jest objęty celami statutowymi klubu składającego wniosek,
  • złożone przez podmiot nieuprawniony.
 4. Kryteria formalne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków:
 • wniosek złożony przez podmiot uprawniony,
 • wniosek złożony na obowiązującym formularzu wniosku, podpisany przez osoby upoważnione,
 • prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku,
 • cele statutowe zgodne z ogłoszeniem o konkursie,
 • dołączony aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru wraz z umocowaniem osób go reprezentujących,
 • dołączony statut klubu lub inny dokument określający przedmiot działalności klubu,
 • dołączona licencja lub inny dokument uprawniający do udziału w rozgrywkach
  i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
 • dołączona informacja o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2019 na różnych szczeblach klas rozgrywkowych,
 • dołączona deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniająca planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników projektu,
 • dołączone kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt.
 1. Kryteria merytoryczne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków:
  • możliwość realizacji projektu przez uprawniony podmiot, rozumiana jako doświadczenie niezbędne do realizacji projektu (0-1 pkt.); w przypadku stwierdzenia braku możliwości realizacji projektu przez podmiot wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu,
  • znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik wraz
   z oddziaływaniem projektu na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie i oceną zamierzonych efektów szkoleniowych (0-5 pkt.),
  • kalkulacja kosztów realizacji projektu, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu (kosztorys jest wiarygodny i przedstawia pełną kalkulację kosztów kwalifikowanych) (0-5 pkt.),
  • planowany udział środków własnych klubu sportowego, w tym udział środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (minimum 2% wkład własny) (0-3 pkt.); w przypadku stwierdzenia wkładu własnego klubu sportowego poniżej 2% wniosek zostaje odrzucony,
  • wkład rzeczowy, osobowy, w tym praca społeczna członków klubu sportowego (0-5 pkt.),
  • ocena dotychczas realizowanych projektów z udziałem środków z budżetu Gminy Kamiennik, w tym rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków (0-3 pkt.).
 2. Po zaopiniowaniu przez Komisję, projekty zostaną przedstawione do akceptacji Wójtowi, który ostatecznie dokona wyłonienia projektów otrzymujących wsparcie finansowe z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt.
 3. Niniejszy konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dotacji na wsparcie rozwoju sportu, wg następujących zasad:
 • dotacja będzie przekazana po zawarciu umowy, w wysokości określonej ostatecznie
  w umowie,
 • szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną w zawartej umowie. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy,
 • w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

§ 7.

Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik.

2. O podjętej decyzji składający projekty zostaną powiadomieni na piśmie.

3. Z klubem sportowym zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia Wójt Gminy Kamiennik zawiera umowę dotacji na wsparcie realizacji projektu.

4. Decyzje Wójta Gminy Kamiennik w sprawie wyboru projektów i udzielenia dotacji nie są decyzjami, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie stosuje się do nich trybu odwołania.

5. Warunkiem zawarcia umowy jest:

 • w przypadku przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości dołączenie oświadczenia
  o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy,
 • w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana dołączenie:
  • korekty kosztorysu i zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu,
  • dołączenie oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym
   i faktycznym w dniu podpisania umowy.

6. Wójt Gminy Kamiennik zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:

   a)   stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy ocenie wniosków,

    b)   wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że zakończenie procedury wyboru wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

§ 8.

Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. rady gminy i rolnictwa.

 

§ 9.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 10.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kazimierz Cebrat
Wójt Gminy Kamiennik


DOCXZałącznik Nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu.docx (17,13KB)

DOCXZałącznik Nr 2 - Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu.docx (15,90KB)