Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych

 

WÓJT GMINY KAMIENNIK

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Podinspektor ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych

w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

 

1. Wymagania niezbędne:

          a) wykształcenie wyższe, preferowane ochrona środowiska lub administracyjne,

          b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

          c) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

          a) biegła umiejętność obsługi komputera,

          b) znajomość przepisów: ustawa o samorządzie gminnym, prawo ochrony  

              środowiska, prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych,

              kodeks postępowania administracyjnego,        

          c) umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się,

              samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

       3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

            w zakresie ochrony środowiska:

1)      prowadzenie spraw oraz podejmowanie działań zapewniających przestrzeganie wymagań i norm wpływu zachowań osób fizycznych i jednostek organizacyjnych

      na środowisko naturalne,

2)      występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie czynności kontrolnych wobec podmiotu gospodarczego naruszającego przepisy

      o ochronie środowiska,

3)      kontrola realizacji uchwały Rady w zakresie utrzymania czystości i porządku

      w Gminie przez mieszkańców Gminy , podmioty gospodarcze i jednostki

      organizacyjne działające na terenie Gminy,

4)      wydawanie zezwoleń na usuwanie odpadów komunalnych przez podmioty inne

      niż gminne jednostki organizacyjne,

5)      opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,

6)      wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – przeprowadzenie procedury w zakresie uzgodnień z właściwymi organami, czy gminami w zakresie określonych treści w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

7)      prowadzenie publicznie dostępnego wykazu informacji o środowisku,

8)      wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na zwykłe korzystanie z cudzej wody

      w przypadkach szczególnie uzasadnionych i przyznawanie odszkodowań właścicielowi

      wody,

9)      współpraca z Gminną Spółką Wodną,

10)  sporządzanie opinii w sprawie zalesień gruntów ,

11)  udostępnianie zainteresowanym planów urządzenia lasów,

12)  prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

 

     w zakresie zamówień publicznych :

1)      wnioskowanie o ogłoszenie przetargu, wybór typu przetargu wraz z propozycją kryteriów ofert,

2)      przygotowanie ogłoszenia przetargowego,

3)      opracowywanie specyfikacji i istotnych warunków zamówienia publicznego,

4)      obliczanie kwot wadium i zabezpieczenia wykonania umowy,

5)      ustalanie terminów posiedzeń komisji przetargowej,

6)      prowadzenie dokumentacji przebiegu postępowania przetargowego i sporządzanie protokołów przetargowych,

7)      kompletowanie wszystkich dokumentów dotyczących zamówień publicznych,

8)      prowadzenie centralnego rejestru umów,

9)      przygotowywanie wymaganych prawem informacji publicznych, przekazywanie

      ich do publikacji na stronach BIP oraz ich aktualizacja.

 

       4. Wymagane dokumenty:

           a) list motywacyjny,

           b) życiorys,

           c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

           d) dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia świadectwa , dyplomu),

           e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 

              doświadczenia zawodowe,

           f) kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,

              który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

             z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz.1458),

           g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

              przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne.

 

Druk kwestionariusza osobowego dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip. kamiennik. pl  oraz w Kadrach Urzędu Gminy – pokój Nr 12.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia

osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Kamiennik  w terminie do 28 maja 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip. kamiennik. pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.

 

Zatrudnienie nastąpi na podstawie  umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawcza trwającą nie dłużej niż 3 miesiące. Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).

 

 

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                    Kazimierz Cebrat

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Wisła
Data wytworzenia: 2013-05-17

  

DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się zatrudnienie.doc (27,50KB)