Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - działka Zurzyce 62

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o  wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 16 stycznia 2020 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

  1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 62 arkusz mapy 1, stanowiąca grunty orne o obszarze 0,5400 ha, położona w Zurzycach, gmina Kamiennik, dla której prowadzona jest  księga wieczysta o nr OP1N/00038715/4. Działka o kształcie regularnego prostokąta, posiadająca dostęp do drogi transportu rolnego (gminnej) – działki nr 121. Działka zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości przy drodze powiatowej, pośród nieruchomości gruntowych niezabudowanych. W ewidencji gruntów i budynków działka nr 62 sklasyfikowana jest jako RIIIb- grunty orne o pow. 0,5400 ha, gdzie nie stanowią one gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.);

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Zurzyce, zatwierdzony uchwałą Nr XXX/179/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 14 marca 2005 r.  poz. nr 457, gdzie przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem RUp, URp-1 – teren projektowanych usług obsługi gospodarki polowej oraz rzemiosła bytowego. Jako przeznaczenie podstawowe dla wyznaczonej działki przyjmuje się obsługę gospodarki polowej i ogrodnicze.

Ww. działka nie posiada żadnych obciążeń i zobowiązań.

 

                          Cena  wywoławcza  nieruchomości: 44 100,00 zł  (netto)

 

najwyższa  cena  osiągnięta   w  przetargu – brak

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

nabywca  nieruchomości  – I przetarg  zakończył się wynikiem negatywnym  

 

                        Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 17.01.2020 r. do 23.01.2020 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat