Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie

 

      Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z póź.zm.), po uzyskaniu stanowisk Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wyrażających zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu miejscowego planu, zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie, do którego przystąpiono na podstawie uchwały Nr V/48/19 Rady Gminy Kamiennik z dnia 5 marca 2019 r.

         Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu wynika z faktu, iż planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu, tj.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Karłowice Wielkie,  zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kamiennik Nr XXX/173/04 z dnia 15 grudnia 2004r.

                                                                                                          Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat