Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o  wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 3 stycznia 2020r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 63 arkusz mapy 1, stanowiącą grunty orne o obszarze 0,3200 ha, położoną w Zurzycach, Gmina Kamiennik, dla której prowadzona jest  księga wieczysta o nr OP1N/00038715/4. Działka o kształcie regularnego prostokąta, posiadająca dostęp do drogi publicznej kategorii dojazdowej. Działka zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości przy drodze powiatowej, pośród nieruchomości gruntowych niezabudowanych. W ewidencji gruntów i budynków działka nr 63 sklasyfikowana jest jako RIIIa- grunty orne o pow. 0,2700 ha i RIIIb- grunty orne o pow. 0,0500 ha, które nie stanowią gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)

Sposób zagospodarowania ww. nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Zurzyce, zatwierdzony uchwałą Nr XXX/179/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r., ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 14 marca 2005 r. poz. nr 457, gdzie przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem UHp, UGp, KS1p-2 – teren projektowanych usług w zakresie handlu i gastronomii, z terenu działki należy wydzielić parking na samochody osobowe w ilości 4-6 stanowisk oraz 1 stanowisko dla samochodu ciężarowego lub autokaru; dojazd na zaplecze i parking od strony drogi KDD. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ww. działka nie posiada żadnych obciążeń i zobowiązań.

 

                          Cena  wywoławcza  nieruchomości: 50 000,00 zł (netto)

 

najwyższa  cena  osiągnięta   w  przetargu – brak

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

nabywca  nieruchomości  – przetarg  zakończył się wynikiem negatywnym  

 

                        Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 03.01.2020 r. do 13.01.2020 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat