Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA ZASTĘPSTWO

 

Wójt Gminy Kamiennik informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kamienniku, ul 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

 

 1. Określenie stanowiska:

Podinspektor ds. Finansowych w Referacie Finansowym

 

 1. Wymiar czasu pracy:

Pełny etat

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 

 • wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne, administracyjne,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • nieposzlakowana opinia,
 • Mile widziane doświadczenie w księgowości

 

Wymagania dodatkowe:

a) biegła umiejętność obsługi komputera, mile widziane obsługa  programów: „FK”, „BESTIA”,

          b) znajomość ustaw: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych oraz

              innych przepisów prawa w zakresie rachunkowości jst, Kodeks Postępowania

              Administracyjnego.       

          c) umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się,

              samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • sporządzanie, przyjmowanie oraz kontrolowanie dokumentów księgowych wpływających i wychodzących z księgowości,
 • przygotowywanie dowodów księgowych w zakresie wydatków do zatwierdzenia,
 • terminowe regulowanie zobowiązań,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wydatków ( w tym syntetyka w zakresie księgowości podatkowej), funduszy celowych, dochodów własnych, depozytów i innych rachunków bankowych posiadanych przez gminę,
 • prowadzenie księgowości analitycznej,
 • terminowe i prawidłowe sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych statystycznych i opisowych
 • terminowe rozliczanie udzielanych dotacji oraz dochodzenie należności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielanych z budżetu gminy,
 • rozliczanie składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku VAT,
 • inne zlecone przez zwierzchników.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

    a) list motywacyjny,

    b) życiorys,

    c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

    d) dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia świadectwa , dyplomu),

    e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 

        doświadczenia zawodowe,

    f) kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,

        który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

        z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r.

        poz.902 ze zm.),

    g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

        za przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. finansowych w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Kamiennik – na umowę o zastępstwo”  w terminie do dnia  12 grudnia 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip. kamiennik. pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.


DOCKwestionariusz kandydata.doc (48,00KB)