Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ponowny nabór na stanowisko pracownika socjalnego

KIEROWNIK  GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  KAMIENNIKU OGŁASZA  PONOWNY   NABÓR  NA  STANOWISKO - PRACOWNIKA  SOCJALNEGO

 

Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

48-388 Kamiennik, ul. T.Kościuszki 2/3

tel/fax. 77 4312300;   e-mail:ops@kamiennik.ops.com.pl

 

I. Przedmiot naboru:

1. Stanowisko: pracownik socjalny

2. Liczba stanowisk: 1

3. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku.

4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony na pełny etat.

 

II. Wymagania niezbędne:  

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1. Posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;

2. Posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

3. Ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;

4. Ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego

    na jednym z kierunków:

            a) pedagogika,

            b) pedagogika specjalna,

            c) polityka społeczna,

            d) psychologia,

            e) socjologia,

            f) nauki o rodzinie;

5. Przed dniem 1 maja 2004 r. ukończył studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia,  politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;

6. Do 30.10.2007 r. ukończył studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

7. Posiada obywatelstwo polskie.

3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do korzystania w pełni z praw publicznych.

4. Odznacza się znajomością obowiązujących przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej  i  kodeksu postępowania administracyjnego.

 

III. Wymagania dodatkowe:

1. Dobra znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, Windows oraz Internetu.

2. Preferowane doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zadań pracownika socjalnego.

3. Umiejętność pracy w zespole.

4. Wysokie umiejętności komunikacyjne.

5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem.

6. Obowiązkowość, rzetelność, punktualność.

7. Wyrozumiałość, cierpliwość, kreatywność, odpowiedzialność.

8. Prawo jazdy kat. B.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej.

2. Praca socjalna.

3. Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej.

4. Pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne  samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań.

5. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.

6. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa.

 

V. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV).

2. List motywacyjny.

3. Uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w tym zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach.

4. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia).

5. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia  20 grudnia 2019 roku do godz. 13.00  w siedzibie GOPS w Kamienniku lub przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 48-388 Kamiennik ul. T.Kościuszki 2/3.

Koperty powinny być opatrzone adresem nadawcy oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego".

Dokumenty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Rekrutacja

Rekrutacja na w/w stanowisko przebiegać będzie w dwóch etapach. Etap pierwszy obejmuje weryfikację dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych. W ramach etapu drugiego zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zgodnie z ogłoszeniem.

VIII. Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ofert odrzucanych nie zwracamy.

Informacja o wynikach naboru ogłoszona będzie na stronie internetowej GOPS.

Otwarcie ofert nastąpi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w dniu 27.12.2019 r. o godz. 1000.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774312300.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu wraz z terminem testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie GOPS.   

                       

Maria Urbańczyk
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Kamienniku


Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennku ul.T.Kościuszki 2/3.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest tel. 504 112 162, adres email: marcin.tynda@efigo.pl

3. Pana/Pani/ dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenie j.w. o ochronie danych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

4. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego.

5. Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania procesu rekrutacji.

6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne.

9. Konsekwencją nie podania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości uczestnictwa  w procesie rekrutacji.

 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienniku nie prowadzi zautomatyzowanego    

       przetwarzania danych.