Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Szklary

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o  wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 25 października 2019r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowej obejmujący działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 336/1, arkusz mapy 2, stanowiąca łąki trwałe (0,1087 ha) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione (0,1800 ha) o łącznej powierzchni 0,2887 ha, położona w Szklarach, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, nie posiadająca dostępu do drogi publicznej. Działka położona jest w centralnej części miejscowości w sąsiedztwie prywatnej bazy rolniczej oraz terenów niezabudowanych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. Wsi Szklary zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kamiennik XXX/177/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 16 z dnia 11 marca 2005 r.  poz. nr 452 przedmiotowa działka oznaczona jest symbolami: w części Tz – teren istniejącej zieleni niskiej łąk i pastwisk – występujące głównie w sąsiedztwie cieków wodnych – tworzące ekosystem łąkowo – wodny, w części WS – teren wód otwartych cieków, stawów, rowów melioracyjnych. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 336/1 sklasyfikowana jest częściowo jako ŁV - łąki trwałe (pow. 0,1087 ha) i częściowo jako Lz-ŁV - Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach

rolnych (pow. 0,1800 ha) i nie stanowi ona gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.);

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest  księga wieczysta o nr OP1N/00049430/2.

Ww. działka jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

 

                        Cena  wywoławcza  nieruchomości : 12 000,00 zł (netto)

 

najwyższa  cena  osiągnięta   w  przetargu – 12 120,00 zł

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

nabywca  nieruchomości  – przetarg  zakończył się wynikiem pozytywnym  

Nabywcą  nieruchomości  została Pani Krystyna Horwat, zam. Szklary

 

          Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 25.10.2019 r. do 31.10.2019 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat