Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacje o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Lipniki

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o  wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 25 października 2019r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowej niezabudowanej obejmującej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 240/2 arkusz mapy 2, stanowiącą sady o obszarze 0,1100 ha, położoną w Lipnikach, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, posiadająca dostęp do drogi transportu rolnego o nawierzchni gruntowej bez utwardzenia. Działka położona jest we wschodniej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych.

Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. Wsi Lipniki zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kamiennik XXX/175/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 15 z dnia 9 marca 2005 r.  poz. nr 439 przedmiotowa działka oznaczona jest symbolami: w części R – teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych, w części TZ – istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych, w nieznacznej części RM – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 240/2 sklasyfikowana jest jako S-RII- sady i nie stanowi ona gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest księga wieczysta o nr OP1N/00038798/9, w której działka posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III w księdze wieczystej).

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w księdze wieczystej o nr OP1N/00038798/9 (Dział III) nie dotyczą działki nr 240/2, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

                        Cena  wywoławcza  nieruchomości : 4 100,00 zł (netto)

 

najwyższa  cena  osiągnięta   w  przetargu – 4 150,00 zł (netto)

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

nabywca  nieruchomości  – przetarg  zakończył się wynikiem pozytywnym  

Nabywcą  nieruchomości  został Pan Oleksandr Falevych, zam. Lipniki

 

          Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 25.10.2019 r. do 31.10.2019 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat