Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

 

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNIK

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

kasjer

w Urzędzie Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69

 

1. Wymagania niezbędne:

          a) wykształcenie minimum średnie, preferowane ekonomiczne lub administracyjne

          b) staż pracy minimum 2 lata

          c) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

          d) nieposzlakowana opinia.

 

2. Wymagania dodatkowe:

          a) biegła umiejętność obsługi komputera

          b) znajomość ustaw: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych,

              Kodeks Postępowania Administracyjnego,        

          c) umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się,

              samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

       3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)      przyjmowanie wpłat, ewidencja w raportach kasowych oraz odprowadzanie wpłat na rachunki bankowe,

b)      podejmowanie gotówki z rachunków bankowych, rozchodowanie zgodnie

      z posiadanymi dowodami i ewidencja w raportach kasowych,

c)      obsługa kasowa Instytucji Kultury,

d)      obsługa kasowa Jednostek Oświaty,

e)      gospodarka drukami ścisłego zarachowania,

f)        prowadzenie księgowości analitycznej dotyczącej dochodów Gminy, windykacja zaległości z tego tytułu,

g)      prowadzenie ewidencji ilościowej materiałów biurowych,

h)      ewidencja sprzedaży towarów i usług w rejestrze VAT, dokonywanie rozliczeń miesięcznych, sporządzanie deklaracji

            i)    sporządzanie sprawozdań,

            j)    inne zlecone przez zwierzchników.

 

       4. Wymagane dokumenty:

          a) list motywacyjny,

          b) życiorys,

          c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

          d) dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia świadectwa , dyplomu),

          e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 

            doświadczenia zawodowe,

          f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za

             przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne.

 

Druk kwestionariusza osobowego dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl oraz w Kadrach Urzędu Gminy – pokój Nr 12.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko kasjera w Urzędzie Gminy Kamiennik 

w terminie do 15 kwietnia 2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.

 

Zatrudnienie nastąpi na podstawie  umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. W czasie trwania umowy na czas określony organizuje się służbę przygotowawcza trwającą nie dłużej niż 3 miesiące. Pozytywny wynik egzaminu będzie warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458).

 

 

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jadwiga Wisła
Data wytworzenia: 2013-04-03

 


 

 

DOCKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się zatrudnienie.doc (27,50KB)