Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 88/2019

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 18.10.2019 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik. 

§ 2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie
w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. mieniem komunalnym i działalności gospodarczej Urzędu Gminy Kamiennik.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 18.10.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Zurzyce

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 91

Obręb: 0011- Zurzyce

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038715/4

Powierzchnia działki: 0,3300 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 91 arkusz mapy 1, stanowiąca pastwiska o obszarze 0,3300 ha, położona w Zurzycach, gmina Kamiennik. Działka o nieregularnym kształcie i lekko pochyłym ukształtowaniu. Działka położona jest we wschodniej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz pól uprawnych, posiadająca dostęp do drogi gminnej. Przez teren działki przebiega, wybudowana w 1966 r., linia napowietrzna 0,4 kV wraz z jednym stanowiskiem słupowym.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. Wsi Zurzyce zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kamiennik XXX/179/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 17 z dnia 14 marca 2005 r.  poz. nr 457 przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem: MNp – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Cena nieruchomości: netto 45 370,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązującą stawka podatku VAT, cena zbycia nieruchomości w trybie przetargu wiąże do dnia 07.10.2020 r.
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 29.11.2019 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
 • nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem
  i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Zurzyce

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 62

Obręb: 0011- Zurzyce

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038715/4

Powierzchnia działki: 0,5400 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 62 arkusz mapy 1, stanowiąca grunty orne o obszarze 0,5400 ha, położona w Zurzycach, gmina Kamiennik. Działka regularnym kształcie, posiadająca dostęp do drogi transportu rolnego (gminnej) – działki nr 121 o nawierzchni gruntowej. Działka zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości rolnych. Od zachodu, wschodu i północy, działka graniczy z terenami rolnymi, a od południa z nieruchomościami zabudowanymi.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Zurzyce zatwierdzony uchwałą Nr XXX/179/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 17 z dnia 14 marca 2005 r.  poz. nr 457 przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem RUp, URp-1 – teren projektowanych usług obsługi gospodarki polowej oraz rzemiosła bytowego. Jako przeznaczenie podstawowe dla wyznaczonej działki przyjmuje się obsługę gospodarki polowej i ogrodniczej. 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Cena nieruchomości: netto 44 100,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązującą stawka podatku VAT, cena zbycia nieruchomości w trybie przetargu wiąże do dnia 04.10.2020 r.
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 29.11.2019 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
 • nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
 • Nabywca nieruchomości ponosi również koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłaty związane z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 18.10.2019 r. do 07.11.2019 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.