Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja

o zgłoszonych kandydatach na:

Młodszy księgowy w Referacie Finansowym

 

Informujemy, że na stanowisko młodszego księgowego w referacie finansowym wpłynęły 2 oferty.  Wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze spełniło 2 kandydatów.

21.10.2019 r. /-/ Bogusława Zapotoczna -Pająk


WÓJT GMINY KAMIENNIK

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kamienniku, ul 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

 

 1. Określenie stanowiska:

Młodszy księgowy

 

 1. Wymiar czasu pracy:

Pełny etat

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne lub administracyjne
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • doświadczenie w pracy minimum 2 lata,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego, o rachunkowości, o podatku VAT, finansach publicznych,
 • umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. przyjmowanie wpłat, ewidencja w raportach kasowych oraz odprowadzanie wpłat na rachunki
 2. bankowe, podejmowanie gotówki z rachunków bankowych, rozchodowanie zgodnie z posiadanymi dowodami i ewidencja w raportach kasowych,
 3. gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
 4. prowadzenie księgowości analitycznej dotyczącej dochodów Gminy, sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,
 5. prowadzenie ewidencji ilościowej materiałów biurowych, zamawianie, ewidencja i niszczenie pieczęci w urzędzie gminy,
 6. kompletowanie, ewidencja, przygotowywanie i przekazywanie akt do archiwum zakładowego,
 7. odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie pełnionych na stanowisku obowiązków związanych z gospodarką finansową,
 8. przygotowywanie wymaganych prawem informacji publicznych, przekazywanie ich do publikacji na stronach BIP oraz ich aktualizacja.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia świadectwa , dyplomu),
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,doświadczenia zawodowe,
 • kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282 ),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne,
 • klauzule dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko młodszy księgowy”  w terminie do dnia  15 października 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.kamiennik.pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.

 

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                    Kazimierz Cebrat


DOCKwestionariusz kandydata ubiegającego się o zatrudnienie.doc (47,00KB)