Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wyniku I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości

położonej w Kłodoboku o nr 10A, na działce o nr ewidencyjnym 156/1,

 który odbył się w dniu 9 września 2019r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości: lokalu handlowego o powierzchni 28,00 m2, w tym części handlowej o powierzchni 15,05 m2 oraz magazynu o powierzchni 12,95 m2, zlokalizowanego na działce nr 156/1 k.m.3, położonego w Kłodoboku o nr 10A, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie. Działka sklasyfikowana jest jako B- tereny mieszkaniowe, jej powierzchnia zabudowy wynosi 77,00 m2 i położona jest w centralnej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów zabudowanych i od strony północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej ma dostęp do drogi powiatowej.

Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Kłodobok (uchwała Rady Gminy Kamiennik nr XXX/174/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 14 z dnia 04.03.2005r.: UH,UG,KS1-4 – teren istniejących obiektów w zakresie handlu. Sposób zagospodarowania zgodny z Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

 

                        Cena  wywoławcza  czynszu najmu: 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100)

miesięcznie do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT

najwyższa  cena  najmu osiągnięta   w  przetargu – brak

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

najemca  nieruchomości  – przetarg  zakończył się wynikiem negatywnym  

 

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 10.09.2019 r. do 16.09.2019 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat