Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o  wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbył się w dniu 4 września 2019r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowej obejmującej nieruchomość gruntowa niezabudowana, obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 294/13 arkusz mapy 1, stanowiącą pastwiska o obszarze 0,0214 ha, położoną w Kamienniku, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie i małej powierzchni, posiadająca dostęp do drogi gminnej o nawierzchni w części gruntowej a w części utwardzonej płytami betonowymi. Działka położona jest w centralnej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych, na dzień dzisiejszy działka porośnięta jest drzewami owocowymi i w całości ogrodzona.

Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Kamiennik, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kamiennik XXX/171/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 11 z dnia 25 lutego 2005 r.  poz. nr 365: MM - teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej mieszanej. W ich obrębie dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej; zagrodowej, jednorodzinnej, agroturystycznej, jednorodzinnej o charakterze rekreacyjnym. Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W ewidencji gruntów i budynków działka nr 294/13 sklasyfikowana jest jako PsIII- pastwiska i nie stanowią one gruntu pokrytego śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu art. art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.).

Dla przedmiotowej działki prowadzona jest  księga wieczysta o nr OP1N/00038836/8.

Ww. działka posiada prawa związane z własnością (Dział I-SP w księdze wieczystej) oraz prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III w księdze wieczystej).

Przedmiotowe obciążenia ujawnione w ww. księdze wieczystej (Dział I-SP, Dział III) nie dotyczą działki nr 294/13, będącej przedmiotem sprzedaży.

 

                        Cena  wywoławcza  nieruchomości : 3 500,00 zł (netto)

 

najwyższa  cena  osiągnięta   w  przetargu – brak

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

nabywca  nieruchomości  – przetarg  zakończył się wynikiem negatywnym  

 

          Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 05.09.2019 r. do 11.09.2019 r., na stronie internetowej tut. Urzędu oraz www.bip.kamiennik.pl.

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat