Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018, poz. 799 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Kamiennik podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu.

Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Kamiennik oraz zamieszczony został na stronie BIP Gminy Kamiennik.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  •  w formie pisemnej – na adres Urzędu Gminy Kamiennik – ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik;
  • ustnie do protokołu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres email: ochrona.srodowiska@kamiennik.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kamiennik.

Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi 21-dni od daty podania niniejszej wiadomości do informacji publicznej. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

WÓJT GMINY KAMIENNIK
Kazimierz Cebrat


PDFProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Kamiennik na lata 2019-2022.pdf (2,69MB)