Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Przetarg - najem lokalu handlowego w Kłodoboku

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O   I  PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM 

NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI

WÓJT GMINY KAMIENNIK 

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) Wójt Gminy Kamiennik podaje do publicznej wiadomości, że został ogłoszony I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości:

1. Opis nieruchomości: 

Położenie: Kłodobok nr 10A

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 156/1

Obręb: 0007

KW: nr OP1N/00038797/2

Powierzchnia działki: 0,0200 ha

 Opis nieruchomości przeznaczonej do najmu: Lokal handlowy o powierzchni 28,00 m2, w tym część handlowa o powierzchni 15,05 m2 oraz magazyn o powierzchni 12,95 m2, zlokalizowany na działce nr 156/1 k.m.3, położony w Kłodoboku o nr 10A, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie. Działka sklasyfikowana jest jako B- tereny mieszkaniowe, jej powierzchnia zabudowy wynosi 77,00 m2 i położona jest w centralnej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów zabudowanych i od strony północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej ma dostęp do drogi powiatowej;

 Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Kłodobok (uchwała Rady Gminy Kamiennik nr XXX/174/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 14 z dnia 04.03.2005r.: UH,UG,KS1-4 – teren istniejących obiektów w zakresie handlu. Sposób zagospodarowania zgodny z Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

 Czas trwania umowy: 3 lata;

 Rodzaj zbycia: najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 Wysokość opłat z tytułu najmu: 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100) miesięcznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr XXIX/156/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi). Ustalona kwota wywoławcza nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Kamiennik. 

 Termin wznoszenia opłat: Do 20- go każdego miesiąca

 Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w czasie trwania umowy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi.

2. Procedura najmu:

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienniku przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, od 09.08.2019 r. do 09.09.2019 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 

dnia 09.09.2019 r. 

w Urzędzie Gminy Kamiennik pokój nr 2 o godz. 11:00

Cena wywoławcza: 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100) miesięcznie do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT

Podana cena wywoławcza nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostarczenie energii elektrycznej, wody i odpadów komunalnych (zgodnie z umowami zawartymi przez Najemcę)

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania pomieszczeń do rodzaju prowadzenia działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Wadium: 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych 00/100)

Postąpienie minimalne: Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium 

w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Urzędu Gminy Kamiennik BS Otmuchów Filia Kamiennik nr 51 8872 0003 0017 5519 2000 0050 

w nieprzekraczalnym terminie do 02.09.2019 r. – włącznie. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie 

z banku.  Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć ,,Przetarg I– najem Kłodobok nr 10A”. Jak również złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu.

Wpłacone wadium i przystąpienie do przetargu oznacza, iż osoby biorące udział w nim wyrażają zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu i podporządkowują się postanowieniom w nim zawartym.

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Gminy Kamiennik, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu w terminie podanym w zawiadomieniu.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu tożsamości, dodatkowo w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą- aktualny wydruk z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej.

W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzającej za zgodność z oryginałem przez notariusza). 

W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej należy w dniu przetargu dostarczyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru.  

W przetargu nie mogą brać udziału aktualni dłużnicy Gminy Kamiennik.

Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z jego przeprowadzeniem do Wójta Gminy Kamiennik.

Wójt Gminy Kamiennik zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny oraz odstąpienia od zawarcia umowy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa.

 

Dodatkowe informację dotyczące nieruchomości oraz warunków jej najmu, można uzyskać, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15- 15.15 w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, pokój nr 2, tel. 77/4312135.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Kamiennik – Urząd Gminy w Kamienniku można uzyskać na stronie www.kamiennik.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych/Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych”.     

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat