Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie nr 57/2019
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 26.07.2019 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do zbycia

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik. 

§ 2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. mieniem komunalnym i działalności gospodarczej Urzędu Gminy Kamiennik.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

 

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 230/7

Obręb: 0010- Szklary

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00038929/7

Powierzchnia działki: 0,0300 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 230/7 arkusz mapy 2, stanowiąca drogi o obszarze 0,0300 ha, położona w Szklarach, gmina Kamiennik. Działka o kształcie prostokąta położona pomiędzy ciekiem wodnym Krynką a nieruchomością gruntowa zabudowaną. Działka położona jest przy drodze gminnej w centralnej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. Wsi Szklary zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kamiennik XXX/177/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 16 z dnia 11 marca 2005 r.  poz. nr 452 przedmiotowa działka oznaczona jest symbolami: w części KDD (50% działki) – istniejące i projektowane drogi gminne publiczne o charakterze dojazdowym i obsługi terenów zabudowy oraz użytków rolnych, a w części RU, PSz-4C (50% działki) – teren bazy obsługi gospodarki rolnej, dla którego podstawowym przeznaczeniem jest magazynowanie zbóż głównie w systemie silosowym. Uzupełniającą funkcję stanowi zabudowa jednorodzinna zagrodowa. 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Cena nieruchomości: netto 3 800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązującą stawka podatku VAT, cena zbycia nieruchomości w trybie przetargu wiąże do dnia 06.07.2020 r..
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 04.09.2019 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
 • nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III w księdze wieczystej):

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe

Treść wpisu: prawo służebności przesyłu ustanowione na działce nr 842 na okres 25 lat od dnia 1 listopada 2009 r., na warunkach bliżej określonych w par. 3 umowy o ustanowienie służebności przesyłu

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Ekoenergia Sp. z o.o., Jelenia Góra, 23119469500000

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe

Treść wpisu: prawo służebności przesyłu ustanowione na działkach nr 579 i 580/1 na czas nieokreślony na warunkach bliżej określonych w § 3 umowy o ustanowienie służebności przesyłu

Przedmiot wykonywania: działki nr 579, 580/1, mapa nr 5

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział w Opolu, Kraków, 23017921600000

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Szklary

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 336/1

Obręb: 0010- Szklary

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00049430/2

Powierzchnia działki: 0,1800 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 336/1, arkusz mapy 2, stanowiąca łąki trwałe (0,1087 ha) oraz grunty zadrzewione i zakrzewione (0,1800 ha) o łącznej powierzchni 0,2887 ha, położona w Szklarach, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, nie posiadająca dostępu do drogi publicznej. Działka położona jest w centralnej części miejscowości w sąsiedztwie prywatnej bazy rolniczej oraz terenów niezabudowanych.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. Wsi Szklary zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kamiennik XXX/177/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 16 z dnia 11 marca 2005 r.  poz. nr 452 przedmiotowa działka oznaczona jest symbolami: w części Tz – teren istniejącej zieleni niskiej łąk i pastwisk – występujące głównie w sąsiedztwie cieków wodnych – tworzące ekosystem łąkowo – wodny, w części WS – teren wód otwartych cieków, stawów, rowów melioracyjnych. 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Cena nieruchomości: netto 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązującą stawka podatku VAT, cena zbycia nieruchomości w trybie przetargu wiąże do dnia 06.06.2020 r.
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 04.09.2019 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
 • nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem
  i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 240/2

Obręb: 0008- Lipniki

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia działki: 0,1100 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 240/2 arkusz mapy 2, stanowiąca sady o obszarze 0,1100 ha, położona w Lipnikach, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, posiadająca dostęp do drogi transportu rolnego o nawierzchni gruntowej bez utwardzenia. Działka położona jest we wschodniej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. Wsi Lipniki zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kamiennik XXX/175/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 15 z dnia 9 marca 2005 r.  poz. nr 439 przedmiotowa działka oznaczona jest symbolami: w części R – teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych, w części TZ – istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych, w nieznacznej części RM – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Cena nieruchomości: netto 4 100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązującą stawka podatku VAT, cena zbycia nieruchomości w trybie przetargu wiąże do dnia 16.05.2020 r..
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 04.09.2019 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
 • nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III w księdze wieczystej):

Numer wpisu: 2

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe

Treść wpisu: prawo służebności przesyłu ustanowione na działkach nr 158, 321, 323, 326, 336, 339, 343/2 i 689 na okres 25 lat od dnia 01 listopada 2009 r. na warunkach bliżej określonych w § 3 umowy.

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Ekoenergia Sp. z o.o., Jelenia Góra, 2311946500000

Numer wpisu: 3

Rodzaj wpisu: prawo osobiste

Treść wpisu: prawo dzierżawy działki nr 157 o obszarze 0,78 ha oraz działki nr 158 o obszarze 0,2900 ha na okres 25 lat od dnia 06-11-2009 r. wyłącznie w taki sposób, że skrzydła elektrowni wiatrowej posadowionej przy granicy działek nr 157 i 158, w rzucie poziomym, będą okresowo zachodziły na te działki

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Ekoenergia Sp. z o.o., Jelenia Góra, 2311946500000

Numer wpisu: 4

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe

Treść wpisu: prawo służebności przesyłu ustanowione na działkach nr 147/4 i 156 na okres 25 lat licząc od dnia 20 czerwca 2011 r. na warunkach bliżej określonych w § 3 umowy

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Ekoenergia Sp. z o.o., Jelenia Góra, 2311946500000

Numer wpisu: 5

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe

Treść wpisu: prawo służebności przesyłu ustanowione na działce nr 319, odpłatnie na okres 25 lat licząc od dnia 14 września 2011 r. na warunkach bliżej określonych w § 3 umowy

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Ekoenergia Sp. z o.o., Jelenia Góra, 2311946500000

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

 1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Lipniki

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 458/2

Obręb: 0008- Lipniki

Mapa: 2

KW: nr OP1N/00038798/9

Powierzchnia działki: 0,4100 ha

 • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 458/2 arkusz mapy 2, stanowiąca sady o obszarze 0,4100 ha, położona w Lipnikach, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie, posiadająca dostęp do drogi transportu rolnego o nawierzchni gruntowej bez utwardzenia. Działka położona jest w zachodniej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych.
 • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. Wsi Lipniki zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kamiennik XXX/175/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 15 z dnia 9 marca 2005 r.  poz. nr 439 przedmiotowa działka oznaczona jest symbolami: w części R – teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych, w części TZ – istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych. 

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 • Cena nieruchomości: netto 13 100,00 zł (słownie: trzynaście tysiący sto złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązującą stawka podatku VAT, cena zbycia nieruchomości w trybie przetargu wiąże do dnia 20.06.2020 r..
 • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
 • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 04.09.2019 r. (po tym okresie
  i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
 • nieruchomość posiada prawa, roszczenia i ograniczenia (Dział III w księdze wieczystej):

Numer wpisu: 2

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe

Treść wpisu: prawo służebności przesyłu ustanowione na działkach nr 158, 321, 323, 326, 336, 339, 343/2 i 689 na okres 25 lat od dnia 01 listopada 2009 r. na warunkach bliżej określonych w § 3 umowy.

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Ekoenergia Sp. z o.o., Jelenia Góra, 2311946500000

Numer wpisu: 3

Rodzaj wpisu: prawo osobiste

Treść wpisu: prawo dzierżawy działki nr 157 o obszarze 0,78 ha oraz działki nr 158 o obszarze 0,2900 ha na okres 25 lat od dnia 06-11-2009 r. wyłącznie w taki sposób, że skrzydła elektrowni wiatrowej posadowionej przy granicy działek nr 157 i 158, w rzucie poziomym, będą okresowo zachodziły na te działki

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Ekoenergia Sp. z o.o., Jelenia Góra, 2311946500000

Numer wpisu: 4

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe

Treść wpisu: prawo służebności przesyłu ustanowione na działkach nr 147/4 i 156 na okres 25 lat licząc od dnia 20 czerwca 2011 r. na warunkach bliżej określonych w § 3 umowy

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Ekoenergia Sp. z o.o., Jelenia Góra, 2311946500000

Numer wpisu: 5

Rodzaj wpisu: ograniczone prawo rzeczowe

Treść wpisu: prawo służebności przesyłu ustanowione na działce nr 319, odpłatnie na okres 25 lat licząc od dnia 14 września 2011 r. na warunkach bliżej określonych w § 3 umowy

Inna osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (nazwa, siedziba, REGON): Tauron Ekoenergia Sp. z o.o., Jelenia Góra, 2311946500000

Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienniku przy ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 26.07.2019 r. do 15.08.2019 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.