Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Kamiennik, do którego sporządzenia Rada Gminy w Kamienniku przystąpiła uchwałą Nr XXI/107/16 z dnia 8 września 2016r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 31.07.2019 r. do 30.08.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, ul. 1 maja 69, 48-388 Kamiennik, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamiennik, w menu przedmiotowym „Ogłoszenia”, w zakładce „Informacja publiczna”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.08.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku, pok. 3, o godz. 10.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 54 ust. 3 tejże ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Kamiennika na adres:
ul. 1 maja 69, 48-388 Kamiennik. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 700,
ze zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16.09.2019 r.

Jednocześnie informuję, że informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamiennik http://bip.kamiennik.pl/1026/442/ochrona-danych-osobowych.html  oraz na stronie internetowej gminy pod adresem: http://www.kamiennik.pl/1056/445/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html, a także w Urzędzie Gminy w Kamienniku, ul. 1 maja 69, 48-388 Kamiennik, pok. 3.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamiennik została udostępniona Informacja Wójta Kamiennika o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) umieszczona pod adresem: http://bip.kamiennik.pl/529/404/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego.html.

 

WÓJT GMINY KAMIENNIK

Kazimierz Cebrat


PDFMPZP części terenu wsi Kamiennik tekst.pdf (115,19KB)

PDFMPZP Kamiennik - rysunek.pdf (569,97KB)

PDFPONS - mpzp dla części terenu wsi Kamiennik.pdf (303,56KB)