Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 54/2019
Wójta Gminy Kamiennik
z dnia 12.07.2019 roku

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik.

§2

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik  do Zarządzenia Nr 54/2019 Wójta Gminy Kamiennik  z dnia 12.07.2019 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na terenie Gminy Kamiennik.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kłodobok nr 10A

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 156/1

Obręb: 0007

KW: nr OP1N/00038797/2

Powierzchnia działki: 0,0200 ha

  • Opis nieruchomości przeznaczonej do najmu: Lokal handlowy o powierzchni 28,00 m2, w tym część handlowa o powierzchni 15,05 m2 oraz magazyn o powierzchni 12,95 m2, zlokalizowany na działce nr 156/1 k.m.3, położony w Kłodoboku o nr 10A, gmina Kamiennik, powiat nyski, województwo opolskie.
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

UH,UG,KS1-4 – teren istniejących obiektów w zakresie handlu.

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. wsi Kłodobok zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Kamiennik nr XXX/174/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. (ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 14 z dnia 04.03.2005r.).

  • Termin zagospodarowania nieruchomości: Czas oznaczony 3 lata
  • Wysokość opłat z tytułu najmu: 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych 00/100) miesięcznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr XXIX/156/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi). Ustalona kwota wywoławcza nie obejmuje podatku od nieruchomości, którym zostanie obciążony najemca w wysokości i według zasad obowiązujących w Gminie Kamiennik.
  • Termin wznoszenia opłat: Do 20- go każdego miesiąca
  • Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w czasie trwania umowy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi

 

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 21 dni tj. od dnia 12.07.2019 r. do 01.08.2019 r.  oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.kamiennik.pl oraz www.bip.kamiennik.pl.