Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013

Ogłoszenie

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych Gminy Kamiennik na rok 2013

 

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.) oraz art. 25 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2008 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r., Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056)  zarządzam, co następuje:

o g ł a s z a m        

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku.

 

I. Rodzaj zadania:

Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w tym rehabilitacji.

1.   wysokość dotacji na realizację zadania w 2013 roku wynosi  40 000 zł.

  1. beneficjenci – mieszkańcy Gminy Kamiennik
  2. wysokość przyznanej dotacji w 2012 roku – 28 000 zł.
  3. wysokość przyznanej dotacji w 2011 roku – 28 000 zł.

II. Zlecanie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

III. Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 r.

IV. Warunki przyznania dotacji.

Podstawa ubiegania się o środki jest złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamiennik, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kamiennik oraz stronie internetowej Gminy Kamiennik. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym składają pisemne oferty realizacji zadania według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz.25 ). Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z rejestru lub ewidencji,

- aktualny statut lub inny dokument określający zakres działalności podmiotu oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

2. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta i przedstawione Wójtowi Gminy do zatwierdzenia.

3. Akceptacja oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymanie dotacji.

4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

a. Koszt realizacji zadania

b. Ocena realizacji wcześniejszych projektów

c. Posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału kadrowego

d. Zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę

e. Dotychczasowa współpraca z samorządem

f. Rzetelność i terminowość wykonania i rozliczania dotychczasowych zadań finansowanych z budżetu gminy

g. Oferty sporządzone wadliwie pozostają bez rozpatrzenia 

VI. Powiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu.

O wyborze ofert i wysokości przyznanej dotacji, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

VII. Postanowienia końcowe.

a) Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty,

b) szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego,

c) Wójt Gminy Kamiennik może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bogusława Zapotoczna - Pająk
Data wytworzenia: 2013-01-15