Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz.

 

   

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), po uzyskaniu stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dotyczącego możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w zmiany planu, zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, do którego przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXXVII/205/18 Rady Gminy Kamiennik z dnia 10 maja 2018 r.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu wynika z faktu, iż planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu, tj.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Chociebórz,  zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kamiennik Nr XXX/168/04 z dnia 15 grudnia 2004 r.

 

 

                                                         Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat