Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia

Zarządzenie nr 44/2019

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 24.05.2019 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość przedstawioną w załączniku do niniejszego zarządzenia, stanowiącą własność Gminy Kamiennik. 

 

§2

Podana w wykazie cena zbycia nieruchomości w trybie przetargu wiąże do dnia 17.09.2019 r.

§ 3

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 69. Informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamienniku, a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. mieniem komunalnym i działalności gospodarczej Urzędu Gminy Kamiennik.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do Zarządzenia Nr 44/2019 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 24.05.2019 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ZBYCI.A

            Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj.:
Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia na terenie Gminy Kamiennik.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Kamiennik

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 294/13

Obręb: 0004- Kamiennik

Mapa: 1

KW: nr OP1N/00038836/8

Powierzchnia działki: 0,0214 ha

  • Opis nieruchomości przeznaczonej do zbycia: nieruchomość gruntowa niezabudowana obejmująca działkę oznaczona numerem ewidencyjnym 294/13 arkusz mapy 1, stanowiąca pastwiska o obszarze 0,0214 ha, położoną w Kamienniku, gmina Kamiennik. Działka o regularnym kształcie i małej powierzchni, posiadająca dostęp do drogi gminnej. Działka położona jest w centralnej części miejscowości, w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości gruntowych zabudowanych.
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik w części dot. Wsi Kamiennik zatwierdzony uchwała Rady Gminy Kamiennik XXX/171/04 z dnia 15 grudnia 2004 r. i ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 11 z dnia 25 lutego 2005 r.  poz. nr 365 przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem MM i stanowi teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej mieszanej. W ich obrębie dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej; zagrodowej, jednorodzinnej, agroturystycznej, jednorodzinnej o charakterze rekreacyjnym.

Sposób zagospodarowania zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  • Cena nieruchomości: netto 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) do ceny nieruchomości zostanie doliczona obowiązującą stawka podatku VAT.
  • Termin wznoszenia opłat: jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
  • Informacja o przeznaczeniu do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).
  • Termin do złożenia wniosków zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa 31.07.2019 r. (po tym okresie
    i rozpatrzeniu wniosków osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomość zostanie przeznaczona do zbycia).
  • nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Powierzchnia nieruchomości podana została z ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Nysie. Nabywca nieruchomości powinien dokonać okazania granic we własnym zakresie i na własny koszt, natomiast sprzedający tj. Gmina Kamiennik nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice powierzchni ujawnione przy okazaniu granic ani też za wszelkie spory wynikające z ich przebiegu. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie istniejącym. Wyłącza się odpowiedzialność Gminy Kamiennik za wady ukryte nieruchomości wystawionej do zbycia. Wskazana nieruchomość obejmuje wydzieloną działkę gruntową. Nie wyklucza się istnienia sieci i urządzeń nie zinwentaryzowanych. W przypadku gdy sieci lub urządzenia kolidowały z realizacją zamierzonego przedsięwzięcia nabywca zobowiązany jest do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem, w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

 

Niniejsze wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienniku przy ul.
1 Maja 69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni tj. od 24.05.2019 r. do 14.06.2019 r. a także informacja o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- www.bip.kamiennik.pl.