Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zatrudnieni na zastepstwo

Wójt Gminy Kamiennik informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o zastępstwo osoby na stanowisko urzędnicze

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Kamienniku, ul 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik

 

 1. Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej

 

 1. Wymiar czasu pracy:

Pełny etat

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie o profilu geodezyjnym, budowlanym, administracyjnym
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • nieposzlakowana opinia,
 • doświadczenie w pracy,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • biegła umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość ustaw: Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa o samorządzie gminnym, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

a)  z zakresu gospodarki mieniem komunalnym:

1) sporządzanie projektów uchwał Rady dotyczących zbycia mienia Gminy i przejmowania

    nieruchomości na rzecz Gminy,

2) sporządzanie umów na wykonanie robót geodezyjnych oraz na wyceny w odniesieniu

   do zbywanych lub oddawanych w użytkowanie nieruchomości,

3) przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługi poprzez ich wykup

   lub przejęcie,

4) korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości  lub rezygnacja z tego prawa,

5) administrowanie mieniem komunalnym poprzez:

a) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia,

b) zlecanie wykonania niezbędnej dokumentacji w celu przygotowania nieruchomości

          do sprzedaży,

c) uczestniczenie przy ustalaniu granic nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,

d) sporządzanie protokołów z rokowań dotyczących zbycia nieruchomości w drodze

          przetargu i zbycia bez przetargowego oraz zawieranie aktów notarialnych na nabycie

          i  zbycie nieruchomości,

e) sporządzanie postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości,

f) uczestniczenie w rozgraniczaniu działek w terenie,

g) sporządzanie    decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,

h) sporządzanie umów dzierżawnych mienia komunalnego,

i) obciążanie czynszem dzierżawnym i czynszem najmu za działki i lokale użytkowe,

j) sporządzanie umów dzierżawnych na okres 10 lat w zamian za rentę,

k) prowadzenie rejestru budynków i ulic,

l) nadawanie numerów na nowo wybudowane budynki, nazwy ulic,

 6) przekazywanie i przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy poprzez :

a) wydawanie decyzji lub sporządzanie protokołów uzgodnień w zakresie przejęcia

          lub przekazania nieruchomości,

b) przygotowanie dokumentacji do ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów,    

c) przygotowanie dokumentacji dla administratora nieruchomości oraz Skarbnika,

7) ogłaszanie, organizowanie i udział w przetargach na zbycie nieruchomości gminnych,

8) prowadzenie spraw z zakresu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo

    własności,

9) ustalanie opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd nieruchomościami,

10) sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie gospodarowania mieniem

      komunalnym,

11) przyjmowanie obwieszczeń,

12) przyjmowanie w zarząd zabytku nieruchomego,

13) prowadzenie rejestru obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy,

14) nadzorowanie sposobu użytkowania obiektów zabytkowych w porozumieniu

      z wojewódzkim konserwatorem zabytków,

15) współpraca ze stanowiskiem gospodarki przestrzennej, infrastruktury i rozwoju

     gospodarczego,

16) zastępstwo na stanowisku do spraw obsługi rady i rolnictwa.

 

b)  z zakresu działalności gospodarczej:

1) dokonywanie wpisu, wykreślenia, zawieszenia i odwieszenia działalności gospodarczej

     w CEDG,

2) kompletowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

     przedstawianych do rozpatrzenia Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów

     Alkoholowych,

3) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z postanowieniem

   Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4) prowadzenie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla

    podmiotów prowadzących sprzedaż detaliczną i gastronomiczną,

5) naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

6) sporządzanie sprawozdań z ilości punktów sprzedaży i wydanych zezwoleń na sprzedaż

    napojów alkoholowych.

 

5. Wymagane dokumenty:

    a) list motywacyjny,

    b) życiorys,

    c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

    d) dokument potwierdzający wykształcenie (kserokopia świadectwa , dyplomu),

    e) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, 

        doświadczenia zawodowe,

    f) kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata,

        który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

        z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.

        poz.1202),

    g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności

        za przestępstwa umyślne oraz że nie toczą się przeciwko niemu postępowania karne.

 

6. Termin i miesjsce skaładania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Kamiennik, pok. 9 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik w kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. gospodarki mieniem komunalnym i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Kamiennik- zatrudnienie na umowę o zastępstwo”  w terminie do dnia  24 maja 2019 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip. kamiennik. pl  oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Kamiennik.


DOCKwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2019.doc (43,00KB)